Chinese national, nalmes

SAN VICENTE, Ilocos Sur – Nalmes ti maysa a Chinese national bayat ti panagdigosna iti kabaybayan ti Barangay San Sebastian ditoy idi malem ti Hulio 13.

Dead on arrival ni Quincai Ji, 54, Chinese national, idi maidanon iti Metro Vigan Cooperative Hospital, Bantay, Ilocos Sur.

Segun iti report, napan binisita  ti biktima ti maysa a gayyemna, sa napan naglangoy iti kabaybayan a sakup ti Sitio Mindoro ti nadakamat a barangay idi agarup 6:30 p.m ngem ginuyod ti napigsa a koriente.

Immarayat dagiti mangngalap a nakakita iti napasamak ngem nagaripapada gapu iti napigsa a koriente.

Idi naalawda ni Ji, intarayda iti ospital ngem indeklara ti doktor a nangtaming kenkuana nga awanen ti biagna.#