Cloud seeding, mapangpanggep a maisayangkat

VIGAN CITY – Plano ti gobierno probinsial a maiwayat ti cloud seeding tapno matulongan dagiti mannalon nga agproblema iti padanum.

Kinuna ni Provincial Agriculture Officer Constante Botacion a nakasaganan ti opisinana a mangiwayat iti cloud seeding tapno masalbar dagiti mula dagiti mannalon, nangruna iti pagay ken mais nga agkasapulan unay iti danum gapu iti masagsagrap a tikag.

Segun iti maysa nga agriculturist, mapuruakan dagiti aggaarimutong nga ulep iti asin tapno maparnuay ti tudo a mangsibog kadagiti natikagan a mula.

Ngem kinuna ti maysa nga eksperto a saan a siento porsiento nga iti puntiria a lugar ti pagtinnagan ti tudo a maparnuay babaen ti cloud seeding agsipud ta agdepende iti direksion ti angin iti tangatang.

No napardas ti panagtaray dagiti ulep a nagkarga iti tudo, posible a malabsanna ti lugar a nairanta a pagtinnagan ti tudo, innayon ti nasao nga agriculturist.

Segun iti Pag-asa, sagsagrapen ti pagilian ti El Nino wenno tikag nga agpaut agingga iti 2016.#