Codicil

Kolum: Iti Duyog ti Singasing

Ni Jaime M. Agpalo, Jr.

 (Maudi a paset)

 

 

Ti CICM ti nangipatakder iti Sacred Heart Hospital iti Baguio City ken dagiti eskuelaan iti tertiary level, a kas iti Saint Lous University Baguio City ken SLU Tuguegarao City, Cagayan; St. Louis College, San Fernando City, La Union ken iti Mandaue City, Cebu; ti St. Mary’s University iti Bayombong, Nueva Vizcaya; ti Paco Catholic School iti Manila para iti sekundaria; dagiti seminario a kas iti Maryhurst Seminary, Baguio City; Maryhill School of Theology, Quezon City ken ti Maryshore Seminary iti Bacolod City.

(Dagiti sekundaria a St. Louis schools iti Baguio ken dadduma pay a paset iti Cordillera ket patarayen ken imanehar ti Diocese a makinsakup   itoy.)

Isu a no agsueldoak kada kinsenas iti innak panagsursurat, innak agpapirma iti voucher ken dadduma pay a bills ti radio station ken ni Fr. Gaden iti opisinana ta isu ti VP ti SLU Hospital. Ti MPBC ket maysa kadagiti subsidiary a patarayen ti CICM.

Mangipasimudaag iti kinaadda ti koneksion ti napalabas ken ti agdama? Ti biag ket kas maysa nga iket nga aglilinnaga? No sadino ti nakaikonektaran iti napalabas, dumtengto manen a maulit dayta a banag a kas proseso ti panaglilinnaga dagiti dumteng a paspasamak iti biag?

Iti maysa a recollection nga inatenderak, dinamag ti padi a CICM no ania ti sabali pay kayat a sawen ti CICM. Sapay no di saggaysaenna a matmatan dagiti immatendar. Asino met ti makaibaga nay ti kayatna a sawen? Siempre, awan ti makatimek. Nupay ammo ti amin ti kayatna a sawen, agkedked  ti kaaduan nga agtimek ta managray-aw ngamin dagiti CICM a papadi.

Ti padi met laeng ti nangsungbat iti saludsodna: No imbagam kano a “Can I Climb Mountains”, maibagay la unay kenka ti kinapadi; ngem no kunam met, Can I Collect Money? Maibagay kenka ti agbalin a politiko!

Aysus, a pagkakatawaan!

Ngem no utoben ti imbagana, aglalo ita, isu met la a P70 million kada P200 million ti badiet dagiti politiko iti makatawen, puera ti sueldo, ti office badiet, bonus, ken dadduma nga incentives ken benefits, ngem adda pay la ti panawenda nga agkammet ken agkurimes iti PDAF, DAP, Malampaya ken dadduma pay a taudan iti pakaurnongan iti di magatadan a kinabaknang; ken naynay a panangipambar iti nagan dagiti masaksakit ken nakurapay; ti pangipaay iti schoolarship kadagiti annak dagiti supporters.

Adda pay daydiay pakasaritaan ti ama a nangtingiting iti ambision ti anakna. Maipudosan ti ambision ti anak babaen kadagiti aramid ken tigtignayna. Ti inaramid ti ama, imparabawna ti kuarta ken ti Biblia iti rabaw iti lamisaan. No ania ti piduten ti ubing isu ti ambisionna iti biag. Sinisiimna ti anak, a nangpidut ken nangibulsa a dagus iti kuarta. Kinuna ti ama: Politika ti ambision ti anakko!

Inaangaw a saritaan.

No maminsan, mautob ti kaimudingan dagitoy nga ang-angaw babaen kadagiti tumaud a kinapudno a saanen a maliklikan pay. Kas daytoy a kinapudno: iti agdama a panawen, bumasbassiten dagiti agduyos iti bokasion a kinapadi, ngem umad-adu nga amang ti mangessem nga agbalin a politiko. Iti politika, pagpipinnatayan gapu iti panagurnong iti kinabaknang ken bileg ken takem. Dayta takem, apaman a naiggaman, saanen nga ibbatan no di ket ukopan a nalaing ket agpessa ket maisalin iti kaputotan—kadagiti annak—lehitimo man ken ilehitimo, ti barikada ti impatakder a dinastia politikal.

Nalabit nga adda kinapudno daytoy. Ad-adu ti mangayat nga agkolekta iti kuarta ngem ti aguli kadagiti narangkis a bambantay, ti mangtalunton kadagiti agrengrengngat ken natikagan a kapanagan, ti mangsarakusok a mangdaliasat iti taaw ken kabaybayan, iti uray sadino a suli ti lubong a pangiwaragawagan ken panangiyadal kadagiti di pay nakangngeg iti Naimbag a Damag wenno mangisakit kadagiti mailupitlupit, ti mangtulong kadagiti makurkurangan iti ammo, kabaelan, ken pakinakem a makidangadang iti biag.