COMPUTER UNITS

COMPUTER UNITS. Nagiwaras dagiti city officials nga indauluan ni Mayor Eva Marie S. Medina, (maikatlo manipud iti kannigid), ken dagiti councilors a pakairamanan da Konsehal Juan Carlo Medina (kakannigidan), Kon. Joy Bennet Orio, Kon. George Villanueva ken Kon. Ramil Arce kadagiti computer sets para kadagiti pagadalan iti Vigan City. (Vigan City Council)