Convention Center, maipatakder

VIGAN CITY – Narugian a maduprak ti gymnasium a masarakan iti mini-bus and jeepney terminal tapno maipatakder ti maysa a convention center ditoy.

Iti immun-una nga interbiona iti media, kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a mapattapatta a P75 milion ti magastos iti convention center ngem posible nga adda pay pagkuranganna para iti finishing, pannakaipasdek ti pagparkingan ken landscaping.

Naangay ti ground breaking ceremony para iti pannakaipatakder ti nasao a pasdek idi Marso 7. Napunduan ti umuna a phase ti mapatakder a convention center iti nasurok a P43 milion.

Iti kallabes, adda dagiti dadakkel a kumpania ken grupo dagiti negosiante nga agtarigagay nga agtataripnong ditoy siudad ngem awan ti nalawa a pagkonbensionan.#