Convention center, maipatakder

VIGAN CITY – Maipatakder ti maysa a pasdek a pagkonbensionan ditoy siudad iti mabiit.

Kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a mapattapatta a magastos iti convention center ket P75 milion ngem posible nga adda pay pagkuranganna para iti finishing, pannakaipasdek dagiti pagparkingan ken landscaping.

Kinuna ti mayora nga addan P50 milion a pondo ket bassit laengen ti pagkuranganna.

Maiwayat ti bidding kalpasan ti pannakakompleto ti estimate ti magasto iti nasao a convention center, innayon ti mayora.

Maysa a pagguddengan dagiti dadakkel a negosio nga umay agtataripnong ditoy siudad ti kaawan ti nalawa a convention center.#