Corn husk utilization training, naisayangkat

BANTAY, Ilocos Sur – Naisayangkat ti maysa a training mainaig iti corn husk utilization kas in-iskediul ti Department of Agriculture para iti bulan ti Mayo.

Kinuna ti koordinator ti DA, naisayangkat daytoy a paseminar iti pannakaaramat ti corn husk tapno adda kanayonan a livelihood dagiti corn growers ken ti pamiliada kalpasan a maapitda ti mulada a mais.

Kinuna ti opisial a babaen ti panagsanay dagiti pamilia dagiti mannalon, makaaramidda kadagiti produkto manipud iti ukis ti mais nga agbalin a kanayon a pamastrekanda.

Manipud iti corn husk, makaaramid dagiti lumugar iti sabong, tsinelas, bag ken dadduma pay a produkto, segun iti nasao nga opisial ti DA.#