Curfew hour dagiti menor edad, maipatpatungpal

SAN JUAN, Ilocos Sur – Agtultuloy ti pannakaipatungpal ti curfew hours kadagiti menor de edad ditoy nga ili.

Naammuan ti Tawid News a nangruna a maipatpatungpal ti curfew hours dagiti menor de edad iti uppat a poblacion barangays ditoy.

Maiparit kadagiti menor de edad ti agwarangwarang pay iti kalsada manipud iti alas dies ti rabii agingga iti alas singko iti bigat.

Maiparit met dagiti video games ken computer shops nga aglukat para kadagiti menor de edad iti tiempo ti curfew hours dagitoy.

Maipatpatungpal ti curfew hours kadagiti menor de edad tapno mailisida iti dakes a bisio ken pakaisagmakan iti disoras iti rabii nangruna iti panangselebrar iti daytoy yuletide season. #