DAGITI ADIPEN

Sarita ni Rosas T. Bucnit

(Umuna a Paset)

INSURSUROT ni Linda ti panagkitana iti likudan ni Tino agingga iti nailinged iti kasabaan. Pimmardas ti panagpitik ti pusona. Immanges iti nauneg idinto nga inwarasna ti panagkitana iti arubayan, iti sabong ti rosal iti abay ti inaladan. Anian a nagpusaksak ti puraw a sabong iti sirok ti mangiddakidday nga init a sumirsirip iti nagbabaetan dagiti aringgawis ti narukbos nga algarruba.

Nakalaglag-an ti bagina a nagpusipos ken nagturong iti aparador nga addaan iti dakkel a sarming. Binuybuyana ti pammagina. Nagtalukatik ti pannakapnek iti pusona. Asino ti makapugto nga iti daytoy a langa, agtawen pay laeng iti disiutso? Ah, naan-anayen a balasang! Ket rimmabuy ti isemna. Nagpusipos. Nakarikna iti pannakkel. Kasano ngamin ket masansan a saludsoden dagiti kaadalanna no ania ti palimedna ta kasla tinubtubay ti pammagina. Immisem manen ti kasangsangona a babai.

Ngem idi mamatmatanna ti kasla nadandanog nga agongna, nagmirugrog. No apay ketdi a kasta. Dayta laeng ti pakapilawanna. A, ngem nadisimular ti agongna gapu iti bibigna: namsek, mangaw-awis. Kinapudnona, ti bibigna ti masansan a matmatan ni Tino no agsarsaritada.

Naaprosanna la ket ngarud ti bibigna. Nakarikna manen iti dina maawatan a rikna, kas iti mariknana no agpampanunot nga agmaymaysa iti rabii. Kasla mawaw dagiti bibigna.  Ket bimmara ti barukongna, kas ti ibabarana no ar-arapaapenna nga isu koma ti pakaipaayan ti agek nga imaldit ti agbibiag iti pelikula iti patpatgenna. Nagkidem ket binay-anna a nagtalimudok iti barukongna ti waw a mariknana.

Ngem nagmulagat met laeng idi indanon kenkuana ti angin ti nagpaiduma’t banglona a banag. Ti rosal! Nagturong iti tawa. Ah, malagipnan. Wen, idi la kalman, karissabong pay laeng ti rosal. Ita, nagukraden ket agadiwaran ti ayamuomna!

Tinaldiapan pay naminsan ni Linda ti bagina iti sarming sana pinidut dagiti kuadernona iti bassit a lamisaan iti ampir ti kayo a katrena.

Kinitana ti dakkel a pagorasan iti salas. Dandanin alas siete. Alas otseo ti klasena.

Adda ni Linda iti umuna a tukad ti kinamaestra. Saan koman a pagtuloyen dagiti dakkelna ngem napagwenna met la ida babaen ti adu nga uyot ken panangikarina nga ipasnekna ti agadal tapno makalung-awda a sangapamilia iti kinapanglaw. Makitaltalon laeng ni  Ama Gorio nga amana ken aglakolako iti apitda a natnateng ti inana.

Nagtagimaris ti agsapa. Adayo pay ngem nasiputanna ni Tino iti asideg ti landok a ruangan ti pagadalan.

Nagparang dagiti kallid iti pingping ni Linda iti yiisemna. Isu la ketdi ti ur-urayen ni Tino.

“O, naimbag a bigatmo,” inkablaaw ni Tino. “Siak met la ti tinagtagainepmo?” Nagkatawa.

“Hus, bigbigatem man ti manutsutilen,” inkusilapna. Ngem nakarikna iti pannakkel idi isu ti sangkataliaw dagiti padada nga agad-adal, nangnangruna dagiti babbai. Apay ketdi a di makarikna iti kastoy? Nalatak a varsity player ni Tino. Adu a babbai ti mangparparimrim kenkuana.

Nagbaybayda a nangpanurnor iti dalan nga agturong iti klaseda. Tunggal addang ni Tino, maibulbulon ti panagtibbayo ti barukong ni Linda.

Kaano daydi panagam-ammoda? Ah, wen, iti pasala nga agpaay iti Aldaw ti Puso a naangay iti balay ti kaadalanna. Nalagipna a naglamiis ti dakulapna idi agdinnakulapda. Nakatataer ni Tino, ken nalaing a makiangaw.

Masansan nga isu ti isala ni Tino ket adu ti gundaway a mabaddekan ni Linda ti saka daytoy gapu iti naglalaok a rikna a nangdupir iti pusona.

Kalpasan daydi, simmarungkar ni Tino iti pagdagusanna. Napasarunuan iti adu pay nga isasarungkar.

Ngem karkarna ti isasarungkarna: ala una iti malem! Kuna pay ketdin dagiti kakaseraanna a kasla Intsik nga agarem ni Tino!

“Oy, agar-arapaapkan sa pay laeng!” maysa a timek ti nangguped iti panagdakiwas ti panunotna. Perperrengen ni Tino.

Apagisu nga agbatingting ti kampana ket inalistuan ni Linda ti simrek iti klasena. Ngem timmaliaw iti likudanna sakbay a simrek ti kuartona. Insursurotna ti panagkitana iti likudan ni Tino bayat ti panagturongna iti klasena.

Idi addan iti uneg ti klase, saanna a masurotan ti problema nga isursuro ti propesor. Nabayag a binalbalingling ti panunotna dagiti numero.

Kalpasan ti klase, napanda nagpalamiis iti kantina.

Ngem pagammuan la ta limmidem ti langit idinto a nakalawlawag itay agsapa. Ngem pagammuan la ta limmiden ti langit idinto a nakalawlawag itay agsapa.

Nayurit ti nagtagisanga a lawag a kinagiddan ti napigsa a daranudor iti daya. Pimmigsa ti puyupoy nga aggapu iti amianan. Limmidem iti uneg ti kantina.

“Agtudon sa,” nakuna ni Tino.

Ngem sabali ti narikna ni Linda. Adda nayurit a buteng iti pusona. Kabutengna ti gurruod, kas iti panagbutengna iti amana.