Dagiti agtalinaed iti agnanayon

DAGITOY ti agtalinaed iti agnanayon: pammati, namnama, ayat; ngem ti ayat ti kangrunaan kadagitoy. (1Cor 13:13)

Kangrunaan a gupit tapno magun-od dagiti amin a tarigagay ti kinaadda dagitoy tallo: pammati, namnama, ayat; ngem kangrunaanna kadagitoy ti ayat.

Pakasaritaan daytoy ti maysa a natured ken managayat nga ubing ken ina.

“Anak, nataengankan. Iti kinaawanko, sika ti agbalin nga ama dagiti dua  nga adingmo,” dayta ti bilin ti ama  idi sakbay a pumanaw tapno mapan aglako kadagiti produktoda iti siudad. Agtutubo ti anak.

Agtudtudo kadayta nga aldaw ngem napan latta dagiti agina iti talon tapno sawangenda dagiti tambak ken dagiti bangen wenno lapped ti agus ti danum iti pakias.

Karayan ti bumallasiwan dagiti agina idi aggawidda. Addadan iti tengnga idi kellaat a nagdugudog ti danum manipud iti surong.  Flashflood!

Nagtignay a dagus dagiti agina, ngem nagabayen.

Naggiddanda a naiyanud. Iti pannakaiyanudda, ti pannakaisalakan ti anak ti adda iti panunot ti ina. Nupay lumned-tumpaw daytoy, inkagumaanna nga asitgan ti anakna a mangisalsalakan met iti bagina iti agus.

“Kumpetka kaniak a nalaing, anak, dika umibbet! Aglangoyka  latta!” kuna ti ina.

Iti panunot ti anak, kayatna met nga isalakan ti inana. Nakagammat ti anak iti lanut a naguyaoy iti teppang.

“Naisalakantan, ‘nang! Makasang-atta la ketdin!” kuna ti anak.

Ngem naputed ti raragsakan ti ina idi nakitana a marutrutarot ti ungto ti lanut iti ngarab ti karayan. Saan a kabaelan ti lanut ti dagsenda a dua ket mapugsat la ketdi.

“Dumngegka  kaniak, anak! Saanen nga agbayag ti lanut ket mapugsat. Saan a kabaelan ti lanut ti dagsenta a dua. Isu a sika laengen ti tumakdang.”

“Saan a mabalin, ‘nang! Duata a tumakdang!”

Ngem nakaikeddengen ti ina, inibbatanna ti anak ket intuloknan ti bagina iti agal-alinuno nga agus.

Kinita ti anak ti lanut. Iti pattapattana, makatakdang daytoy sakbay a mapugsat. Insublatna a tinaldiapan ti inana a lumned-tumpaw.

Nalagipna ti bilin kenkuana ti amana. Nga isu ti agbalin nga ama kabayatan ti kinaawan daytoy.  Ngarud, di rumbeng a  baybay-anna ti inana!

“Nanang!” impukkaw ti anak ket inibbatanna ti lanut sana pinartakan ti naglangoy a mangkamakam iti inana. Iti amin a kabaelanna, iti amin a pigsana, nasken a makamakamna ti lumned-tumpaw nga inana.

Sakbay nga areb-eben ti danum ti nakapsuten nga  inana, nakammetna ti buok daytoy ket naiyaonna.

“Bay-annakon, isalakanmo dayta  bagim…” kuna ti ina a nakapsuten gapu iti kinaadu ti danum a nainumna.

“Saan, ‘nang,” kuna ti anak ket iti amin pigsana, inkarigatanna ti naglangoy nga agpaigid. Pasaray bumatok ket itag-ayna ti inana tapno makaanges.

Adayon ti nakaiyanudanda idi magammatan ti anak ti naguyaoy a murdong ti kawayan. Saannan nga  inibbatan daytoy. Ngem agsalungayngayen ti inana. Awanen ti puotna idi makatakdangda.

Napigsa latta ti bayakabak. Nasipnget ti aglawlaw. Napigsa dagiti gurruod ken kasla makaunget dagiti kimat.

Binaklay ti anak ti inana  ket nagna iti kataltalonan agingga a makadanon iti maysa a kalapaw. Nakapuoten ti ina ket ditoyda nga inuray ti panagkalma ti panawen sadanto agawid.

Iti pakasaritaan, makitatayo ti pammati, namnama ken ayat; ngem kangrunaan ti amin, ti ayat.

Ti pammati ti anak a kabaelanna metten nga akuen ti responsibilidad ti maysa  nga ama; pammati a nasken nga isalakanna met ti inana iti panawen ti rigat, saan a kas responsibilidad no di kas anak iti ina.

Namnama. nabileg ti namnama ti anak a maisalakanda pay. Saan a napukawan iti  namnama.

Ngem gapu iti ayat iti tunggal maysa kadakuada, dimteng ti pannakaisalakanda.

Iti biag, kadagiti maawanan iti pammati, namnama  ken ayat, nangruna la unay ti ayat, maisiasida iti umno a dana ti biag. Mapukawda.

Maiyaw-awanda ket dida makadanon iti ungto ti dana nga isu dayta ti gamgamgamen ti amin ken asinoman nga agregget iti kinaagnanayon…