Dagiti Aparision ti Birhen sadiay Lourdes (Tuloyna)

Salaysay ni Samuel Allan Esperanza (Tuloyna)

Maikalima nga Aparision

Septiembre 20, 1858

 

Nagdinamagen ti panagparang ti Babai ken ni Bernadette ket idi nagturong manen ti ubing iti groto, ginasuten ti bilang dagiti tattao nga addan iti nasao a lugar tapno imatanganda ti mapasamak.

Kas iti sigud, nagparintumeng ni Bernadette iti bato ket rinugianna ti nagrosario. Madamdama, nagpasikkil ti ubing a nakaturong dagiti matana iti kueba. Ngem awan ti makita ti tallaong no di laeng dagiti lumot iti babaen ti nitso ken mula a rosas. Kinuna pay ni Louise nga ina ni Bernadette a dina mailasin ti bukodna nga anak gapu iti kinalap-it ken kinapintas ti tunggal gunayna.

Idi sinaludsod ti ina no ania ti napasamak, insungbat ni Bernadette a sinuruan ti Babai iti kararag a para laeng kenkuana. Ngem saan nga impalgak ti ubing no ania ti kararag nga insuro ti Babai kenkuana ket inkuyogna daytoy iti ipapatayna.

 

Maikanem nga aparision

Pebrero 21, 1858

 

Nupay umad-adu latta dagiti tattao a mapan iti groto gapu iti damag a panagparang ti Babai ken ni Bernadette, adu met dagiti saan a namati ken nangibatad a produkto laeng ti neurotiko nga imahinasion ti maysa a saan a natalged a balasitang  ti pagteng iti Massabieille.

Maysa kadakuada ti maysa a Dr. Dozous a mamati nga awan ti kaeskan ti relihion agsipud ta adda iti siensia sungbat ti amin. Ngem nagbaliw daytoy nga opinionna idi naimatanganna ti panagbalbaliw ni Bernadette bayat ti panagparang kenkuana ti Babai.

Kas insalaysay ni Dr. Dozous, nakitana ti transpormasion ti rupa ni Bernadette bayat ti panagrosariona ken kaadda ti komunikasionna iti Babai.

Kastoy ti panangisalaysay ni Dr. Dozous:

“… nakitak ti rupana a naimaldit sakbayna ti awan kaaspingna a kinaragsak a limmiday; dua katukel a lua ti natnag manipud iti matana ken nagtulid iti pingpingna. Naklaatak iti daytoy a panagbalbaliw ti rupana…

Idi nalpas a nagkararag ni Bernadette, sinaludsod ni Dr. Dozous no ania ti napasamak kenkuana bayat ti atiddog a panagestasionna.

Insungbat ni Bernadette nga imbakal ti Babai ti matana iti adayo, iti ngatuen ti ulona ket nagliday ti rupana. Idi dinamag ti ubing no ania ti nakalidayanna, insungbat ti Babai: ‘Ikararagam dagiti managbasol’.

Kinuna ti ubing a napatibker babaen ti ekspresion ti kinaimbag ken kinasam-it a nakitana a nagsubli a naimaldit iti rupa ti Babai, sakbay a nagpukaw iti imatangna.

Maysa pay ti police commissioner nga agnagan Monsieur Jacomet kadagiti nangpadas tapno ibabawi ni Bernadette dagiti naisalaysayna mainaig iti aparision. Ngem uray kasano a panangiyaw-awanna iti ubing, saan a nagballigi ti komisioner. Pinadasna pay a pinagkari ni Bernadette a saanen nga agsubli iti groto.

Gapu iti buteng dagiti nagannak ken ni Bernadette iti police commissioner, imbilinda iti ubing a saan nga umas-asideg iti groto.  Kas natulnog nga ubing, deretson ni Bernadette a mapan iti eskuelada.

Ngem maysa nga aldaw, idi adda iti dalanna a mapan iti Hospice, adda saan a makita a balangan a nanglapped iti ilalabasna.

Nupay kasano a panangpadas ni Bernadette nga umaddang nga agpasango, saanna a nabalinan. Kasla adda napigsa a bileg a mangiduron kenkuana iti  kasungani a direksion, iti dalan nga agturong iti groto. Madamdama, simmangbay ti nakapigpigsa a rikna a mangibagbaga a mapan iti groto. Kellaat a napukaw ti panaggudeng ni Bernadette ket sinurotnan ti dalan a mapan iti groto.

Naimatangan daytoy dagiti sumagmamano nga agnaed. Simmurotda kenkuana agingga iti groto.

Kastoy ti insalaysay ni Mademoiselle Estrade a napan met simmarungkar iti groto iti dayta a petsa:

“… Natalna, naulimek ken awan panaginkukunana. Linabsannakami a siulimek, kas no agmaymaysa.”

Segun ken ni Mademoiselle Estrade, napaut ti panagkararag ni Bernadette ket awan ti nangdisturbo kenkuana. Idi madamag kenkuana no nagparang ti Babai, insungbatna nga awan ti nakitana.

Iti panagsalsaludsod ni Mademoiselle Estrade iti ina ni Bernadette, naammuanna ti sagsagrapenda a pannakalais ken panangkatkatawa dagiti tattao kadakuada agsipud ta mauyong kano ti anakna ken makaaw-awatda iti kuarta gapu iti mapaspasamak.

Ngem impasingked ti ina ni Bernadette ken ni Mademoiselle Estrade a pudno ti ibagbaga ti anakna, ket nupay imparitda kenkuana ti panagsublina iti groto ken tinungpal ti ubing, adda “di makita a balangan” a manglapped kenkuana a mapan iti eskuela ken mangguyod kenkuana a mapan iti pagparparangan ti Babai.

 

Maikapito nga aparision

Pebrero 23, 1858

 

Maysa a mannurat ti kabsat ni Mademoiselle Estrade. Gapu iti daytoy, kayat ni Mademoiselle Estrade a kaduaen ti kabsatna a mapan iti groto tapno saksianda ti mapaspaspasamak. Idi damo, pinaay ni Monsieur Estrade ti kabsatna.

Ngem iti maysa a sardam a panangbisita ni Monsieur Estrade iti kura parokoda a ni Abbe Peyramale, nadakamatna ti panangawis kenkuana ti kabsatna a mapan iti groto. Kinuna ni Monsieur Peyramale nga awan pagdaksanna ket no saan koma a maysa a padi, mapan koma met iti groto.

Gapu iti daytoy, kinuyog ni Monsieur Estrade ti kabsatna iti kabigatanna. Alas sais pay la ti bigat ken mangrugrugi pay laeng nga aglawag ti aglawlaw idi makasangpetda iti groto ngem nakitana nga adun dagiti tattao nga agur-uray iti isasangpet ni Bernadette.

Idi simmangpet ni Bernadette, inkagumaanan ni Monsieur Estrade ti immasideg kenkuana.

Rinugian ti ubing ti nagkararag idinto a nakatangad iti nitso a kasla adda iyur-urayna. Madamdama, nagbaliw ti langa ni Bernadette ket immisem. Inikkat dagiti lallaki ti kallugongda sada nagparintumeng, napukawen ti duaduada nga agparparang ti Babai iti ubing.

Kastoy ti pangiladawan ni Monsieur Estrade: “Saanen a ni Bernadette; maysan kadagiti pribiliheo a parsua, ti rupana kas karaniag ti gloria ti Langit, kas impakita dagiti apostoles bayat ti bisionda iti sanguanan ti trono ti Karnero.”

Nagpaut ti panagparang ti Babai ken ni Bernadette iti maysa nga oras. Idi masaludsod iti ubing no ania ti napasamak, insungbatna nga intalek ti Babai ti tallo a sekreto. Awan kano ti pangilatakanna kadagiti sekreto, uray iti mangkompesar kenkuana.

Iti panaglabas dagiti tawen, adu ti nangpadas a mangammo iti naited ken ni Bernadette a sekreto, uray pay dagiti papadi ken obispo ngem saanna nga impalgak.

Kinapudnona, inkuyog ni Bernadette dagiti naitalek kenkuana a sekreto agingga iti ipapatayna.

(Adda tuloyna)