Dagiti Aparision ti Birhen sadiay Lourdes

Salaysay ni Samuel Allan Esperanza

Umuna a paset

Nagbalin a nalatak a lugar ti Lourdes sadiay France maigapu iti namin-adu a panagparang ni Birhen Maria iti maysa nga ubing a babai. Rinibribu dagiti deboto manipud nadumaduma a pagilian iti sangalubongan ti simmarungkar ken sumarsarungkar ditoy a lugar  tapno pabilgenda ken pairutanda pay ti pammatida. Kasta met nga adu dagiti masaksakit ti napan imminum iti danum manipud iti ubbog ditoy agsipud ta mamatida a makapaimbag daytoy.

Nagbalin a kangrunaan a destinasion ti pilgrimahe ti nasagraduan a lugar ti Lourdes ket tinawen a sumarungkar ditoy ti nasurok lima a million a Christian pilgrims iti tunggal tawen.

Nangrugi ti pakasaritaan daytoy nalatak unay a sagrado a lugar babaen ti maysa nga ubing a babai nga agnagan iti Bernadette Soubirous.

Ni Bernadette ti kaunaan nga anak da Francois Soubirous, maysa nga agbaybayo, ken Louise Casterot. Nayanak idi Enero 7, 1844 ket nabuniagan iti Marie Bernarde. Innemda nga agkakabsat.

Nabirngasan ni Marie Bernarde iti Bernadette agsipud iti kabassitna nga ubing. Saan la a dayta, managsakit ket no agpakaro ti asmana, kasta unay ti rigatna nga umanges.

Maas-asian dagiti dadakkelna kenkuana ket no adda nawadwad a masapulanda, ilak-amanda iti puraw a tinapay a para kenkuana. Ngem ibingayan met ni Bernadette dagiti kakabsatna ket adda pay dagiti gundaway nga awan ti mabati a para kenkuana.

 

TI UMUNA NGA APARISION

 

Nangrugi ti panagparang ti Datdatlag a Babai ken ni Bernadette idi Pebrero 11, 1858, Huebes. Iti dayta nga aldaw, kadua ni Bernadette ti kabsatna a ni Toinette ken gayyemna a ni Jeanne Abadie a napan nangayo iti asideg ti maysa a rukib iti asideg ti Karayan Gave a maawagan iti Massabieille tapno adda igatangda iti tinapay. Adda agay-ayus a baresbes iti sakaanan daytoy a rukib a masansan a pagal-alaan da Bernadette kadagiti naiyanud a pagtungo.

Ik-ikkaten ni Bernadette dagiti sapatosna ken mediasna tapno  mapan agdigos iti asideg ti maysa a bassit a kueba idi mangegna ti namindua a yaagibas ti napigsa nga angin. Ngem idi impalawlawna ti panagkitana, awan met ti angin ken natalna  dagiti bulbulong ken sanga dagiti kaykayo ken muymuyong. Nakitana laengen a nabalkut ti bassit a kueba iti nagpaiduma a lawag ken adda nakatakder a Babai a kas kenkuana katayag a nakaaruat iti puraw, malaksid ti asul a barikes a naipalikmut iti siketna ken dagiti bimmalitok nga amarilio a rosas iti tunggal sakana, kakolor met laeng ti rosariona.

Agsipud ta isu laeng ti nakakita iti aparision iti groto, dinawat ni Bernadette ken ni Toinette ken ti gayyemna a dida ibagbaga ti napasamak. Ngem impalgak ti kabsatna ti napasamak iti inada.

Sinumaria dagiti nagannak dagiti dua ket idi saan a nagbaliw ti estoria dagiti ubbing, nakalak-amda iti pannusa.

 

MAIKADUA NGA APARISION

 

Simmaruno pay dagiti panagparang ti Datdatlag a Babai ken ni Bernadette.

Adawentayo dagiti imbatad ni Bernadette a napasamak kadagiti nadumaduma nga aldaw a panagparang kenkuana ti Datdatlag a Babai.

“Napasamak ti maikadua a gundaway (aparision) iti simmaruno a Domingo. Nagsubliak ta  nakabilbileg ti mariknak a mangpaspasubli kaniak. Imparit ti inak ti ipapanko sadiay. Kalpasan ti misa, kiniddawmi, siak ken dua pay a babai a kaduak, iti inak a mapankami. Dinak palubosan, kinunana a mabuteng amangan no matnagak iti danum, mabuteng a saannak a makasubli iti Vespers (panagserbi iti simbaan). Inkarik nga agsubliak. Pinalubosannak met laeng.

‚ÄúNapanak iti kapilia ket kinargaak ti bassit a botelia iti holy water nga isaruagko iti Bision no makitak iti groto. Idi simmangpetkami, nagrosariokami. Dimi pay naungpot ti umuna a dekada idi nakitak ti isu met laeng a Babai. Rinugiak nga insaruag ti holy water iti yanna, kabayatan nga imbalikasko a no naggapu iti Dios, agtalinaed, ngem no saan, pumanaw koma. Immisem ken nagkurno;¬† inyad-aduk ti insaruagko a holy water kenkuana, ad-adda pay nga immisem ken inkurnona ti ulona ken ad-adu pay dagiti inaramidna a senias. Sineknannak iti buteng ket inibbuskon nga insaruag ti holy water saak nagrosario. Idi malpasak, nagpukawen ket nagsublikami iti Vespers. Daytoy ti maikadua a gundaway (a panagparang ti Babai).‚ÄĚ

(Adda tuloyna)