Dagiti indulin iti puso (Maudi a paset)

SABADO. Panagsagana iti umadanin a final exam iti kalunesanna. Kalkalpas ni Manne nga inleppas dagiti adu a pradpradiekna a nangibbus iti induldulinna a kuartana. Adda pay la nasurok a sangaribu a bayadanna iti tuitionna agramanen iti bayad ti bordingna. Makumikom iti pangalaanna iti dayta a gatad nangruna ket awan ni Hope a pakiteteksanna ket dina maibaga ti problemana iti balayda.

Naimbag ta simmangpet ni Hope a naggapo iti outingda ket nakiteks ni Manne. Ngem anian a nakakalkaldaang a panunoten a dimteng ti panagtetest ngem awan pay a simmangpet ti pagbayadna. Bimmulod ken ni Hope a nawadwadwad nga adayo ti abastona ngem isuna.

Nammuanna laengen iti sumuno a Huebes kalpasan ti eksamna manipud iti ina ti kailianna a nasabatna iti market nga intaray kano ni manangna ti kuarta a dawdawatenna. Napan kano naggargarampingat iti siudad ti Manila.

Immungton ti pungtotna iti kabsatna. Napunnon ti aanusanna. Inkarina ti panangsungatna kenkuana no agkitada.

Nagawid. Nadanonanna ti inana a nalamiisen a bangkay. Binirokna ti amana, adda iti siled daytoy a kakaasi a mangkepkepkep iti boksitna nga agan-aneng-eng. Pagammuan, nagrungaab ti ubing iti bangir a siled.

Dandani agkolaps ti balasang iti nasangpetanna nga eksena. Nakullaawan ti panagkitana ngem kasla nakitana ti nalawag a langa ti manangna nga agkatkatawa. Nagngaretnget a nangurnos kadagiti alikamenna.

Di pulos am-ammo ti manangna ti napasamak iti pamiliada. Pinanawanna ti ubing iti sidong ti naayat a kaarrubada sa nagsubli iti Baguio.

Sabali manen a tupak ni malas iti biagna, nasangpetanna ti siledna a nangisiten ti kaguduana. Nairaman ti bordingda a nauram. Naimbag ta ti iyal-alikakana a gamengna ket di pulos naan-ano.

Aglaladot a simrek iti paggimongan. Blangko ti rupana. Nasakit ti nakemna iti Dios. Kellaat, nagarubos ti lua iti rimmapis a rupana. Nagdumog ngem nakita ti pastor a nakapuesto iti kasulian a tugaw iti likud.

Nariknana ti apros ti nabara a dakulap."Sister, 'nia ti problema? Amangan no makatulongkami," naalumanay ti sao ti pastor. Inukod daytoy ni Manne iti uneg ti kuarto ta apagisu met a nalpasen ti serbisioda.

"Nasakit ti nakemko iti Dios. Apay a binaybay-anna a patayen ti sakit dagiti nagannakko, apay a nasken a padasek ti kastoy a kinamalas ti biag?"agsinglosinglot ni Manne a timmangad iti nakatakder a pastor.

"Agkararagta ta itdenna kenka ti pigsa a mangkaya kadagita a dadagsenmo," inyarasaas ti pastor. "Dimo kad' malagip ti insaludsodmo idi ken ti sungbatna? Ikararagmo iti Apo nga ikkatenna ti dadagsenmo ket pabang- arenna ti barukongmo."

Kasla adda banag a nagayos iti kaunggan ni Manne idi simmagid iti dakulapna ti adipen ti Dios. Naganges iti nauneg ket kasla bimmaro a namimpinsan ti biagna iti dayta a gundaway.

ITI AGARUP lima a tawenna a nangikarera iti kinamaestrana, nadanonen ti ur-urayenna a pasamak, ti panagmartsana.

Naariwekwek dagiti tattao iti uneg ti tallaong a pakaangayan ti commencement exercise. Adun ti agpipiktiur nga agpamilia iti ruar, nupay agrugi pay laeng ti programa.

Nadungparna ti maysa a babai a nakakibin iti dua nga ubing. Dina inkaskaso daytoy nupay immisem kenkuana ta nataldiapanna da Pastor Reynald nga immuneg iti tallaong.

"Pastor!" ginuyodna ti ima daytoy. "Dimo liplipatan a! Agrugin ti programan!" impalagipna. Ti pastor ti kiniddawna a mangkuyog kenkuana iti entablado iti panangawatna iti diplomana.

“Wen…dika agdanag…." immisem ti pastor.

Umadanin ti naganna a maawagan. Nariknana ti naidumduma a kebbayo ti barukongna. Pinunasanna ti rupana.

" Manne.."

Nagpaiduma ti ragsakna idi nangngegna ti naganna. Timmaliaw iti ummong ngem awan ni Pastor Reynald a nakitana.

Babai ketdi ti immasideg kenkuana. Naklaat.  Ni manangna! Adun ti bimmaketan ni manangna! Iti likudan ni manangna, umis-isem ni Pastor Reynald a mangisensenias ti yuulidan iti entablado.

“I-intan, ading…” intanggaya ni manangna ti imana.

Kellaat, namimpinsan a napunas ti bimmantay a sakit ti nakem, gura ken pungtot nga induldulinna iti pusona. Nairut ti panagrakepda.

Impalladaw met ti sap-oy ti angin ti paboritona a kanta:

No tumangadak iti ngato

Ket utobek ti aramidmo

O, ti langit ipalgakna

Apo Dios, nagtan-okka.

 Bilbillit iti kayo

Ikankantada't dayagmo

Sabsabong a nalangto

Saksianda't pintasmo

Ket manipud iti indulin iti laem ti puso, naiyaon ti isasangbay ti baro nga agsapa.#