Dagiti indulin iti puso

NAGMARIS rosas ti bimmigao nga init nga ag-agkan ti naipidas a kimmapas nga ulep a naalinan iti kolor ti agpakpakadan iti laud. Rimmosas met ti aglawlaw, ket pasaray aginiin dagiti bulong dagiti muyong iti apros ti pul-oy. Maanninaw dagiti tumatayab iti panagbirokda iti tumapoganda a sanga nga umarakup kadakuada iti inda panaginana iti agpatnag. Kas kadagiti berdugo ken panal nga uray la kumarasakas dagiti bulong ti mangga iti kaaduda nga agapon. Iti asideg ti sirok ti mangga, ti kagaban a nakaipupokan dagiti pamusian.

Tallo a minuto ngatan a nakamalanga ni Manne a nakadalupisak iti asideg ti ridaw a tumpuar iti sangkadeppaan ti kalawana a teresa. Di pay nalpas a natarimaan ti kaserada ket awan pay pasanggirna.

Apaman a bimmalatik ti sipnget, nagiwagwag met ti narukbos a kayo ti mangga iti nalamiis a pul-oy a nangapros iti naliday ken malmaldaangan a rupana.

Immanges ni Manne a kasla man inasutna iti sakaananna ti angin nga impugsona idinto a leppay ti tulangan a takiagna a nakasanggir iti paladpad ti tawa ti siledda.

Iti panagkidemna, simmiplot ni inangna iti lagipna: pumurawen ti agalloallon a pagat-abaga a buokna a nangabbong iti kimmampuso a rupana nga inarkosan ti immunegen a pimmusa a matana. Dagiti uged iti muging ken kadagiti kimmulay-ong a pingpingna ti pammaneknek iti panawen ti kinasingedda  iti bangkag a tinawidna iti amana iti Bantay Kingking.

Ti di unay natirad nga agong ti natawid ni Selling, ti inauna nga anakda ken Lakay Kolsing. Lima a tawen ti baet da Manne ken Selling nga inauna. Duada laeng nga agkabsat ngem gapu iti idadaplag ti napigsa nga angin, nanarguob ti nasinged a langenlangenda nga agkabsat.

Buybuyaen itan ni Manne ti in-inut a panagregreg ti bulong ti mangga iti sab-ok ti angin. Pagammuan, nakangeg iti kurengreng. Ni Hope a kalinglingayna manen ti gitarana. Nagkidem manen a nangrikna iti sappuyot ti nalamiis a pul-oy.

Pagammuan, nagassisaw iti lagipna ti nalidem a rupa ni manangna,  nakarenren ti mugingna idinto a nakabannikes a nakaperreng kenkuana.

Rimmugso ti bara nga immuli iti ngatuenna. Limmidem ti rupana. No ti manangna ti sumiplot iti lagipna, sumangbay ti pungtot kenkuana ket dina malapdan ti rupana a lumidem. Di makalipat.

Sinappawan ti nabukel nga aweng ti kurengreng ti gitara ni Hope ti uni ti aglawlaw. Namrayan ni Manne ti nagkidem iti panangsukisok ti aweng iti kaungganna. Saan la a ti makaay-ayo a kurengreng ti gitara ni Hope ti nangapros iti bimmaaw ken bimmato a riknana no di ti nabukel ken natarnaw a boses ti bordmeytna. Kasla nabara nga arakup a nangited iti biag iti nalpay a namnama iti barukongna.

"Kabsat adayo't turong dagita matam

Mabasak nadagsen a pakarikutan

Aniaman dayta nga inka pakariribukan

Maysa laeng ti inka umasitgan….."

Kasla nakoriente ti naawanan-biag a pusona iti nakalamlamuyot a samiweng. Nangiparuar iti lua ti nalamiis a sagid dagiti tunggal balikas a naayugan nga ipuspusuak ti naingpis ngem pamisungen a bibig ni Hope.

"Kumararag ka laeng iti namarsua

Isu laeng ti sungbat ti kasapulam

Dika bumdeng nga umasideg kenkuana

Ta isu't sungbat ti isu amin a problema…."

Apaman a simmaruno ti instrumental, sinirip ni Manne no ayan ni Hope.  Adda gayam iti mismo a sanguenna, sangadeppa ti baetda. Naimbag ta nasipnget ket di makita ni Hope ti kusilapna.

Adun ti kararagko ngem imbes a kappia iti panunot ti umay, riribuk ken adu a pakakumikoman, nairidisna. Nagkirem manen.

Immappayaw manen iti mugingna ti nakamisugsog a rupa ti manangna idi naminsan a panagawidna kalpasan ti umuna a semestre ti panagiskuelana iti kinamaestra idiay University of Baguio. Ipangpangasna idi kadagiti dadakkelda ti pannakaperpekna iti examda iti statistics. Nakapakuong ti narapis nga inana nga aguk-ukis iti mani iti asideg ti ruangan, nakailad met ti pimmugot a tatangna iti inaramid daytoy a lumbalumbana. Apagisu met a sumangpet ni Selling a nakasuon iti nagango a kayo ti dangla a nareppet. Agtantanabutob daytoy a simrek iti balayda. Agmaysan a tawen ti maladagana a dida ammo no asino ti amana. Daytoy ti makagapu a naidalit ti lakay iti las-ud ti makalawas ngem napunas amin nga an-anek-eken daytoy ken ti saksakiten ti nakemna idi makitana ti maladaga a nakaturogen iti dayta a gundaway.

"Kaasi ti Apo, nangangato met dagiti gradok iti amin a sabdiekko! Agasem ta naperpekko pay ti eksammi iti statistics!" impangato ni Manne ti tipatna.

"Hmp….kunam la no sino met a nalaing! Adda man  kayatna daytan!” impasagid idi ni Selling.

Nagmalanga ti ina ket nagsala dagiti matana iti lakay a nakakidem ken ni Manne a nailabeg.  Adda maanninaw ni Manne a dina mailadawan kadagiti pimmusa a mata ti baket.

Kasla bigla ti isesegged ti apuy iti kaungganna. Limmangto ti gura ken sakit ti nakem a naitugkel iti mismo a nakatayan ti namnamana. Pinilitna a kinaut ti angesna iti sakana. Nabang-aran bassit. Timmakder ket napan nagidda. Nalipatanna nga adda gayam ni Hope a kaduana iti kaserada.

Atiddog bassiten ti ridepna idi kasla adda mangyugyugyog iti iddana. Pumigpigsa. Nangngegna ti uni ti panagsala ti tugaw a monobloc iti siledda. Tabla ngamin ti datar ket napigsa ti karadakad uray bassit laeng a maisin a banag. Timmarnaw ti panunotna. Nalawag ti aglawlaw gapu iti raniag ti bulan a nangsilaw iti atep ti kaarrubada a balay. Bimmangon. Madamdama, simmardeng ti ginggined.

Inyiladna manen sa nagkidem. Nagtagilaga manen ti inana iti mugingna. Kasla nabambannog la unay ti langa ti baket a nakapakuong a nangarakup iti boksitna. Mabasa ti sanaang ti rikna ti baket kadagiti sennaay ken aneng-eng a madlaw a laplapdanna tapno awan  ti makadlaw.

Simro manen ti kasla naseggedan a rikna ni Manne. Kasla kayatna a guyodguyoden ti natirintas a buok ti kakaenna, aglalo idi sumiplot manen dagiti lagip.

     (Adda tuloyna)