Dagiti Karkarna A Damdamag

Salaysay ni Melvin F. Bandonil

 

Iti inaldaw nga intay panagbasbasa kadagiti damdamag iti sangalubongan, makabasatayo kadagiti karkarna, saan a nakappappati ngem pudno a napasamak, a no saan a mangipaay iti isem wenno mirugrog, sennaay ken misuot. No apay a napasamak dagitoy, makunami  met a nawaya ti asinoman a mangidatag ti kabukbukodanna a kapanunotan ken konklusion, ta marespetar ti kinaadda ti nawaya a panagpampanunot. Ngem apay nga agpayso nga adda dagiti karkarna, di nakapappapati ngem pudno a pasamak?

Kas daydiay natnag a yo (pating) manipud sadi langit. Iti maysa a golf course nga adu ti agaayam ken agbuybuya, pagammuan lattan ta adda natnag nga ikan. Nasdaaw dagiti nakaimatang. Apay itan nga adda metten matnag nga ikan? Idi amirisen dagiti trabahador ti golf course, no ania dayta nga agkunkunail, natakuatantada a maysa  gayam a yo nga aggatiddog iti nasurok sangapie. Dinarasdan nga inlugan iti golf car sada inkabil iti aquarium nga adda danumna nga isu ti maitutop a mapasamak, ta barbareng mabiagda ken mapadakkel, isu pay a nayon nga atraksion ti golf course.

Apay nga adda agtinnag a yo?

Iti palawag dagiti agindeg sadiay a lugar, saan kano a nakakaskasdaaw daytan ta naynay a makakitada iti ikan nga itaytayab ti billit. Asideg ngamin iti kabaybayan ti golf course. Nalabit a sinippayot ken intayab ti dakkel a billit dayta a yo, ket iti kellaat a panagiiriag dagiti agbuybuya ken agaayam iti golf, naibbatan ti billit ti yo.

Malagipmi la ket ngarud ti kapadasanmi met sadiay makinlaud a paset ti Pangasinan nga ayan dagiti adu ken nalalawa a pupokan wenno puttot. Iti tunggal oras ti alas dies agingga iti pasado alas-onse ti bigat, ken oras iti pasado alas tres agingga iti pasado alas kuatro ti malem, tumanangad-agsiimkamin kadagiti adu a sawi (maysa a klase ti agila) ken dagiti kali, ta masansan nga adda kammetda nga ikan—kaaduanna a bangus a nalabit sinippayotda kadagiti nalawa a pupokan wenno manipud iti baybay; kellaat a bugkawan-iriaganmi ti billit ket no maibbatannan ti kammetna iti pannakakigtotna, inkamto metten piduten, imbag la nga ituno nga isagpaw iti dinengdeng. Libren a sagpaw, madim pay?

Sadiay USA, idi napan a tawen, maysa a lalaki ti nangkiddaw iti ipapatayna babaen ti euthanasia. Inlabanna  pay iti korte dayta a kiddawna. Kayatnan ti matay, ta sipud idi naatake iti alta presion ket saanen a normal ti panagbiagna, saan a makasao, saan a makunagay a nasayaat, naka-wheel chair lattan ta di met makapagna; ngem saan a pinatgan ti gobierno ti US ta awananda ngarud iti linteg nga euthanasia; gapu iti pannakaabakna iti kaso ket nagsakit ti nakem ken rikna ti lalaki kalpasan, iti sumagmamano nga aldaw naatake manen a puon metten ti ipapatayna! Aysus, met.

Ngem naisabali daytoy a kaso ti euthanasia sadiay Antwerp, Belgium. Maysa a singin a lallaki, agpadada nga agedad iti uppat a pulo ket lima (siempre a, ta singinda la ngarud) ti nangkiddaw iti gobiernoda iti ipapatayda babaen ti euthanasia ket napatgan ti kiddawda; ket idi Disiembre 14 idi napalabas a tawen, kalpasan ti inda panagkape, siisemdan, naragsakda unay a nangawat iti ipapatayda—naragsakda ta pinatgan ti gobierno ti Belgium ti ipapatayda. Saan laeng nga isuda ti naragsakan, uray dagiti dadakkelda ken kakabsatda ken dagiti kakabagianda ta nagpatinggan ti panagsagaba iti nakaro dagiti singin wenno ti nakarkaro a panagsagabada pay iti masakbayan. Ta dagiti singin ket agpadada a tuleng ken saan a pulos a makangngeg; iti daytoy a kasasaad dagiti singin, pinaneknekan, sinertipayan pay dagiti dodoktorda a mangam-amiris ti kasasaadda nga iti mabiit saandanton a pulos a makakita, agbalinda a bulsek! Dida makangngeg ken dida pay makakita, kasanon ti panagbiagda? Narikut ken nakas-ang a panunoten. Isu a kiniddawda iti pannakaipaay kadakuada iti euthanasia. Nagliday metten a panunoten!

(Adda tuloyna)