Dagiti lilibeg a party-list organizations (Tuloyna)

MADAKAMAT ditoy a napilitan laeng ti Commission on Elections a nangiparuar iti listaan dagiti party-list organizations ken dagiti nominees dagitoy gapu iti pammilin ti Korte Suprema.

Tallo a grupo, ti Kilosbayan Foundation nga idadauluan ni dati a Senador Jovito Salonga, ti Akbayan ni party-list representative Etta Rosales, ken ti Bantay Katarungan, ti nangipila iti petision iti Kangatuan a Pangukoman a bilinenna ti Comelec a mangiparuar iti nagan dagiti nominado iti party-list groups nga inikkan ti poll body iti akreditasion.

Nagpaarayat dagitoy a grupo iti Korte Suprema kalpasan a saan a pinatgan ti Comelec ti kiddawda a mairuar ti listaan dagiti nominado kadagiti party-list organizations a kuna dagiti grupo a “naipanurok a biddut, arbitrario ken maikaniwas iti paglintegan.”

Immun-una ngem daytoy, dua a nongovernment organizations, ti Bantay Republic Act 7941 ken ti Urban Poor for Legal Reforms, ti nagkiddaw iti Korte Suprema nga ibilinna iti Comelec a ruk-atanna dagiti nagan dagiti nominado ken ti pannakadiskualipika dagiti 34 a party-list groups a kunada a saan a pudpudno a mangibagi kadagiti sektor nga ibagbagada nga irepresentarda.

Kiniddaw pay dagitoy dua nga NGOs a mangiparuar ti Korte Suprema iti temporary restraining order maikontra iti pannakaiproklama dagiti 34 a party-list organizations no mangabakda iti masungad nga eleksion.

Kuna ti Comelec, babaen ti resolusionna, a kas sagudayen ti Party-List System Act (RA 7941), saan a maiparang dagiti nominees ti party-list iti nasertipikaran a listaan dagiti partido nga agngayangay a maibagian iti babaen ti nasao a sistema.

Iti panirigan ti Comelec, dina kayat a personality-oriented ti party-list election ket saan a dagiti nominees, no di ti party-list group ti mabutosan.

Kinunana pay a santo laeng maiparuar ti nagan dagiti nominado iti alas tres ti malem iti aldaw ti eleksion.

Ngem iti petision ti Kilosbayan Foundation Akbayan, ken Bantay Katarungan, inyunay-unayda a kasapulan a maammuan dagiti tattao no asino dagiti mangibagi iti party-list nga ibutosda iti Kamara.

Kinuna dagiti tallo a grupo iti petisionda a kasapulan a maammuan dagiti kualipikasion, track record, reputasion dagiti nominado agsipud ta napateg dagitoy iti panagpili dagiti tattao kadagiti ispesipiko a party-list groups.

No dida ammo dagiti nominees iti butosanda a party-list group, di maapresiar dagiti tattao ti kinapateg ti butosda, impaganetget ti petision.

Kinuna pay ti petision a ti pangngeddeng ti Comelec a saan a maruk-atan dagiti nagan dagiti nominado ket idur-asda ti “politika ti kinaignorante” ken saan a konstitusional a restriksion iti nawaya a panagsao ken waya iti impormasion.

Nagtungpal laeng iti tulpak a lapayag dagitoy a petision ta imbasura ti Comelec.

Ngem iti inyetnag ti Kangatuan a Pangukoman a pangngeddengna, imbatadna a saanna a kanunongan ti saan a panangiparuar ti Comelec iti nagan dagiti nominado kadagiti party-list groups agsipud ta maikontra daytoy iti kalintegan iti impormasion kas inyetnag ti konstitusion.

Kinuna ti Korte a kayarigan ti saan a pannakaipalubos ti pannakaipakaammo iti nagan dagiti party-list nominees iti “nabulsekan a panagbutos” gapu ta awan pannakaammo dagiti botante kadagiti nominees tapno makaaramidda iti kapkapnekan a pangngeddeng iti panagibutosda iti party-list groups iti masungad nga eleksion.

Kinuna pay ti Korte nga awan a nailanad iti RA 7941 a mangiparit iti Comelec a mangipakaammo wenno uray mangipublikar babaen ti media malaksid laeng iti nasertipikaran a listaaan ti nagan dagiti party-list nominees.

Kasapulan ti madagdagus a pannakaiwayat daytoy a pangngeddeng ti Korte Suprema nga ipatungpal ti Comelec iti las-ud ti 5 nga aldaw kalpasan ti pannakaawatna iti pammilin.

Iti panangiparuar ti poll body iti listaan dagiti nominees dagiti party-list groups, napatalgedan ti suspetsa dagiti petisioner a dagiti nailista a nominees ket saanda a pudpudno nga ibagian ti party-list groups nga irepresentarda.

(Adda tuloyna)