DAGITI MANAGBASOL

DAGITI MANAGBASOL. Umar-arubayan manen ti pannakapaliiw iti Semana Santa ket mapunno manen dagiti simbaan kadagiti deboto a mapan agkararag ken dumawat iti pammakawan iti Namarsua gapu iti naaramidda a babak. Dagiti dadduma a managbasol, kas kadagiti flagellants, aramatenda daytoy a gundaway a mangsaplit iti bagida, kas iti pannakasaplit ni Apo Hesus sakbay ti pannakailansana iti krus, tapno ipamatmatda ti panagbabawida kadagiti basolda. Nagbalinen daytoy nga ordinario a mabuya tunggal dumteng ti Semana Santa. (Jasper A. Espejo)