Dagiti pakasaritaan ti naindaklan nga ayat (Maikadua a paset)

NAGUNGAR ni Juliet. Namatmatan daytoy ti daradara a bangkay ni Konde Paris sa kalpasanna, ti saanen nga umang-anges nga ipatpategna unay a ni Romeo. Naammuanna a sabidong ti impatay ni Romeo. Awanen ti lalaki nga ay-ayaten ken puon ti biagna. Inuyosna ti punial ni Romeo sana binagkong ti bagina.

Dimteng da Prayle Laurence. Nadatnganda dagiti bangkay da Konde Paris, Romeo ken Juliet.

Nagkappia met laeng ti pamilia dagiti ag-Montague ken ag-Capulet. Naipalgak a sililimed gayam nga agassawa da Romeo ken Juliet nga annakda. Narisut met  ti sakit ti ulo ti prinsipe ti Verona.

Ti makunkuna laeng kadi a “fertile eggs of literature” wenno ti nabaknang nga imahinasion ni William Shakespeare ti nakasuratan ti “Romeo ken Juliet” a nagbalin a maysa nga immortal a klasika ken kalatakan ngata a pakasaritaan ti naindaklan nga ayat? Saan ta imbasar idi ni William Shakespeare iti pudno a dua nga aggingginnubat ken agiinnibus a natan-ok a pamilia iti Europa.

Iti mitolohia met dagiti nagkauna a Griego, makaabbukay iti asi ken panangay-ay ti pakasaritaan ti naindaklan nga ayan-ayat da Orpheus ken Eurydice. Tinukkawan ti uleg a napayatan ni Eurydice ket natay. Manipud isisingising agingga iti panagtabon ti init, nakatugaw nga agmaymaysa ni Orpheus iti aplaya ket ipekpeksana ti nalaus a ladingitna babaen ti naliday a musika ti toktokarenna a lira.

Agsipud iti di masbaalan a leddaang ken napalalo a panagayatna iti natay nga asawana, inturtured ni Orpheus ti simrek ken immaddak iti nasipnget a lubong dagiti natay tapno  makipakpakaasi kadagiti agturay a da Proserpine ken Ari Pluto. Toktokarenna ti lira bayat ti panagdaliasatna. Nalaing ni Orpheus nga agtokar iti lira.

Iti irurukuas ti nakaum-umbi ken napnuan-liday a musika manipud iti lira, bunggoy-bunggoy a dimteng dagiti aningaas wenno al-alia dagiti natay a kas man la agapon a pinangen a billlit iti isasangbay ti rabii. Tinaraigid ni Orpheus ti Karayan Cocytus ken bimmaddek iti sabali pay a teppang met ti Karayan Styx. Dagitoy dagiti nasipnget, kalublubnak ken din sa pulos agallin wenno agkutkuti a kadandanuman ti Hades wenno Impierno.

Ngem saan laeng a dagiti agas-assisaw nga al-alia wenno kararua ti tinukay ti naumbi a samiweng ti lira. Uray ti pagpupokan ken pakaparparigatan ti kararua dagiti natay a managbasol, dinuayya met ti tokar ni Orpheus. Dagiti Furies nga agkukulinikon  ti uleg a pannakabuokda, dimngegda ket iti kadamuan a gundaway, naslep dagiti pingpingda iti lua. Nalipatan met ni Tantalus ti burayok a kellaat a mamagaan no uminum. Nagmattider dagiti buitre iti ngatuen ti lugante a bagi ni Tityus ken insardengda pay laeng ti mangpirsay iti dalemna. Kunam no naisagud ken nagsardeng met ti panagtulid ti rueda a nakairakedan ken pakadusdusaan ni Ixion. Imbaba pay laeng dagiti Belides dagiti pitserda ken intugaw met ni Sisyphus iti dakkel a bato nga idurduronna nga ipangato iti turod, a kas dusana.

Dimmatag ni Orpheus iti sango ni Proserpine ken ti asawa daytoy, ni kaam-amak nga Ari Pluto. Nagsao a dangdanggayan ti ingget-umbi ken napnuan-liday a samiweng ti lira. Nagpakpakaasi a palubosanda koma ti asawana a ni Eurydice, nga agsubli iti lubong dagiti nabiag. No dida patgan ti panagpakpakaasina, dinan kayat ti agbiag pay ket agtalinaeden ditoy lubong dagiti natay tapno makadennana laeng ni Eurydice.

(Adda tuloyna)