Dagiti sarsarita para ubbing (Umuna iti tallo a paset)

Idi radio pay laeng tiĀ  kangrunaan a taudan ti impormasion, paboritotayo a denggen dagiti putar (daydi) Angkel Pete Aromin (awan relasionmi, kas pangawagmiĀ  laeng kenkuana)Ā  a napauluan iti ā€œDagiti Sarsarita ni Angkel Peteā€ a nabayag a nangilillili ti mugingtayo iti yuyeng ti imahinasion; a kunaentayo a nabayag a nangtaraon ti mugingtayo kadagiti sarsarita. Nangngegan daytoy kadagiti kangrunaan a radio stations iti Northern Luzon babaen ti produksion ti MPBC; dagiti sarsarita a nangited iti binagbag-oy a liwliwa ken impormasion a nangtaraon iti adu a muging iti dinekdekada.

Idi inayabanen ti Namarsua (daydi) Angkel Pete, sinublat ni Amor Cabaccang, ket pinauluanna met iti ā€œDagiti Sarsarita ni Lola Angela.ā€ Agingga iti agdama mangngegan pay laeng iti tangatang idinto a dinekada metten daytoy.

Saanko a mabubos a maisip ti panagwerret dagiti panunot dagiti dua a mannurat (Aromin ken Cabaccang), no kasanoda a pinagubbog ti mugingda kadagiti sarsarita a para ubbing ta immabut ti panagsursuratda iti dinekdekada, iti inaldaw-aldawā€”Lunes agingga iti Sabado..

Nupay nagtrabahotayo met iti MPBC a kas scriptwriter iti innem a tawen, saantayo a nagsuratĀ  iti sarsarita a para ubbing. Kadagiti sangapulo ket uppat a drama a produksion ti MPBC, sangapulo ket tallo ti intay nagsursuratan, ti laeng sarsarita a para ubbing ti saan.

Nupay kasta, iti kapaliiwantayo kadagiti putar da Angkel Pete ken Amor Cabaccang, saanda laeng a didaktiko no di ket simmalpada met kadagiti sensitibo a panirigan ken paspasamak a naigamer iti lasag ken dara ti gimong. Dagiti sarita a saan laeng a mangbagbaga no di ket luktanna ti muging iti kabarbaro nga eksperiensa wenno mangguyugoy (persuade), iti kinainosente ken panangiladawan iti panangawat ti maysa nga ubing itiĀ  aglawlawna, iti biagna a kas ubing, ken pananganalisarna kadagiti sumagpat a kabarbaro a banag kenkuana.

Ti kinainosente, panagtakuat, panangawat ken pannakiramraman iti mapaspasamak iti gimong ken panangiparang kadagiti sensitibo a panirigan ti ammotayo a depinision ti sarsarita.

Nabiit pay a naipasngay dagiti sensitibo a panirigan ta nabayag a saan a makaaliwaksay dagiti sarsarita iti pagilian ta dinominaran dagiti didaktibo a tema.

Ngem ita a panawen, nagbalbaliwen ti panirigan ti kaaduan a mannurat kadagiti sarsarita ta simmagpatdan kadagiti putar a nasken ti pannakibiangda iti gunay ti gimong ken iti panagaddang ti panawen.

Iti bukodtayo a panirigan nasken laeng a makiramraman dagiti ubbing wenno makibiangda iti bukodda a gimong tapno saanda nga agkalaegan ken agtaytayyek iti maymaysa wenno sumagmamano laeng a tema. Iti ababa a pannao, nawayanĀ  dagiti sarsarita (para ubbing) nga agdakiwas iti sadinoman a yuyeng ti imahinasion. Nupay agdakiwasda, saanda nga umadayo iti konsepto ti kinainosente ti maysa nga ubing.

Iti Ilocano Childrenā€™s lit, dagiti konsepto maipapan ti pananggamulo dagiti ubbing iti bukodda a biag ket maanninaw kadagiti putar (daydi) Reynaldo A. Duque ken Clesencio Rambaud;Ā  Masarakan met kadagiti putar ni Sherma Benosa ti panangiladawan kadagiti nakain-inosente a sarsaritaĀ  ta naigamer sadiay ti kinaubingā€”aramid ken kapanunotan dagiti ubbing.

Ti kinainosente ket saan a maiyadayo kadagiti sarsarita uray no gamuluenda ti bukodda a biag, iti man pannakiramanda iti mapaspasamak iti gimong, iti man panagtakuatda iti kabarbaro a banag, iti panangiduronda a nawaya ti kabukbukodanda a pangngeddeng, ket iti panangipresentarda kadagiti sensitibo a panirigan.

(Maituloyto)