Dakkel a rengngat ti daga, masipsiputan

BURGOS, Ilocos Sur – Monmonitoren ti provincial environment and natural resources office ken ti lokal a gobierno ditoy ti daga a nagrengngat sadiay Barangay Mapanit, ditoy nga ili.

Kinuna ni PENR Officer Raymond Sinay nga adda posibilidadna nga agreggay ti nasao a rengngat ket agpeggad dagiti agindeg iti asideg.

Kinuna ni Sinay a no kasapulan, maiyakar dagiti agdagup iti 67 nga agindeg iti asideg ti rengngat tapno saanda a magaboran no mapasamak ti landslide nangruna no agtudotudo.

Maipalagip a naduktalan ti panagrengngat ti daga iti nadakamat a barangay kalpasan ti Bagyo Egay a nanggubuay iti panagamak dagiti agindeg.

Maysa a dina kayat painagan nga umili ti nagkuna a posible a naparnuay ti rengngat ta madalanan ti earthquake fault ti nadakamat a lugar. Nupay kasta, di pay nakumpirma no adda kinaagpaysona daytoy a suspetsa.#