Dan-aw, napagbalin a Boating Park

VIGAN CITY – Tapno ad-adu pay ti maawis nga agpallailang ditoy probinsia, nangruna iti siudad ti Vigan nga itay nabiit ket naideklara a maysa a New 7 Wonder City of the World, napagbalin ti dan-aw iti abagatan ti Quirino Stadium a maysa a boat park.

Segun ken ni Gov. Ryan Singson, plano ti gobierno probinsial ti mangipasdek iti board walk a pakaikabilan dagiti panganan, souvenir shops ken view deck a kas iti Baguio City tapno ad-adu pay dagiti maawis nga agpasiar iti daytoy a lugar.

Manamnama nga agbalin a paborito a pagpallailangan dagiti turista, nakalukat ti Boating Park manipud 9

Ni Patricio Orio, negosiante a nangipasdek iti Hidden Water Park iti Bantay, Ilocos Sur, ti nang-developed iti dan-aw kas boating park.#