Dati a bokal Ping-ay, nagsapata a party list representative

QUEZON CITY – Pormal a nagsapata ni dati a bokal ti
Ilocos Sur Jose Ping-ay kas kabarbaro a party list representative a
mangibagi iti COOP-NATCCO iti Kamara itay Enero 19, 2009.Ni House Speaker Prospero Nograles ti namagsapata ken ni
Ping-ay nga inimatangan dagiti uppat a deputy speakers a pakairamanan
ni Cong. Eric Singson.

Iti interbio kenkuana, kinuna ni Ping-ay a kasla dina
pay la patien a maysan a kameng ti House of Representatives.

Sinuktan ni Ping-ay daydi party-list representative
Guillermo Cua a pimmusay gapu iti sakit. Ni Ping-ay ti nakagun-od iti
maikadua a kadakkelan a butos ti COOP-NATCCO.

Immuna
a nagtakem ni Ping-ay a kas kameng ti sangguniang panlalawigan, sa
bise mayor ti Sta. Cruz, Ilocos Sur.#