Dati a konsehal ti Vigan City, pimmusay

VIGAN CITY – Pimmusay ti maysa a dati a konsehal ditoy siudad iti ospital a pagpapaagasanna idi Abril 17.

Pimmusay ni Nick Ramirez, nabayag a nagkonsehal ditoy siudad, iti Metro Vigan Cooperative Hospital gapu iti kumplikasion ti sakitna a diabetes.

Segun iti inulilana, maikasiam nga aldaw ti dati a konsehal iti nasao nga ospital idi matay.

Saanen a nagkandidato pay ni Ramirez para konsehal idi 2010 agsipud ta naturposnan ti tallo a nagsasaganad a terminona.

Dati nga administrador ni Ramirez iti Ave Maria Business School sakbay a timmapog iti politika.

Bayat ti panagtakemna a kas konsehal, nagduduma dagiti komite nga indauluanna ken maysa kadagiti aktibo a nakipagputar kadagiti ordinansa para iti panagdur-as ti Vigan City.#