Dayta ikikitam

i. baludennak latta

dayta ikikitam

ibun-ayna met

kuy-os ‘toy kaunggan.

 

ii.

adda bileg ti labutab

tunggal suknorenna ti agong

maidasar ti ritual

iti sukogan ti panunot.

 

iii.

ket maadi-adi latta

dagiti anangsab ken tigerger

iti tunggal ikakalay-at

iti tapaw ti balligi.

 

iv.

baludennakto manen

ti bileg ti labutab

iti maadi-adi a pagteng

tunggal ikikitam.