Death aid para pamilia pumusay a barangay officials, naisingasing

VIGAN CITY – Insingasing ti ABC Federated President ti pannakaited ti pinansial a tulong iti pamilia ti pumusay a barangay officials iti session ti sangguniang panlalawigan itay nabiit.

Insingasing ni ABC Federated President Mario Subagan ti pannakaited ti P100,000 a pinansial a tulong iti pamilia ti pumusay a barangay captain, P50,000 iti pumusay a barangay kagawad, barangay treasurer wenno secretary, ken P35,000 kadagiti barangay nutrition scholars, barangay health workers, lupon wenno tanod.

Ngem sumagmamano a bokal ti nangibatad a nadagsen para iti gobierno probinsial daytoy naisingasing a maited a pinansial a tulong iti pamilia dagiti pumusay a barangay officials ken dadduma pay nga agpapaay iti barangay.

Naipaima ti singasing iti komite ti rules ken finance para iti ad-adu pay a pannakaadalna.#