sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Demokrasia ken Kristianismo

Sinursuran ni Jobert M.Pacnis

(Umuna a paset)

 

LIMMABAN isu a napatay. Limmaban isu a natay!

Arig kastoy a kanayon ti mangngegan no adda maipatli a maatap nga adda pakainaiganna iti maiparit nga agas wenno droga. Daytoy ti estoria dagiti otoridad a nangisayangkat iti panangraut wenno panangtiliw kadagiti adda iti listaanda nga agar-aramat iti droga.

Ken normalen nga adda naka-sachet a maatap a mai-parit nga agas a nasarakan (kano) iti bangkay dagiti biktima a kakuyog ti igam daytoy.

Kasano a lumaban no awan met ti paltogna? Wen, agus-usar ngem saan a pusher. Ken simmukon iti Oplan Tokhang ket nagbalbaliwen.

Dayta met ti kanayon a bersion ti pamilia dagiti biktima.

Agsupanget a partido, adda bukodna a rason. No ania ti pudno, ti laeng biktima ken dagiti otoridad ti makaammo.

Ket mano a kastoyen a pagteng ti nasaksian ti pagi-lian? Adu dagiti naragsakan, maragragsakan ta makitada ti sinseridad ti presidente a mangpaksiat iti bisio a naka-dadaelan ken pakadaddadaelan ti agarup 3 a riwriw a kailian.

Iti uneg ti 3 agingga iti 6 a bulan!

Gunggonada dagita a biktima, kunada. Adu nga inosente ti nairamraman iti kinadakesda idi addadan iti silud ti maiparit nga agas. Maitutop laeng a mapukawda ditoy lubong.

Wen, ta iti biang ti pamilia dagiti biktima dagiti agdrogdroga, awanen ti nasaksakit pay a banag ngem ti pannakapukawda wenno pannakaparparigat iti ipatpategda gapu iti dinedemonio nga aramid dagiti suspek.

No arisiten, no mapag-ut ngarud ti ramut ti parikut, saanen nga agramaram pay—banag a kayat nga aramiden  ti presidente.

Iti kineserioso ti administrasion iti kampaniana a mangbaldoda iti negosyo ti droga iti pagilian, ngannganin agdua ribu dagiti napapatay iti operasion dagiti otoridad. Bassit laengen ket umabot payen iti maysa a riwriw dagiti simmuko iti Oplan Tokhang.

Nupay kasta adda dagiti grupo a saan nga umanamong kadagiti mapaspasamak. Sagut kano ti biag a masapul a saluadan, saan a basta pukawen lattan. Amin ket addaan iti panawen nga agbalbaliw iti nakailumlomanna nga aramid. Kurangna laeng nga inayonda a ti laeng Namarsua ti adda karbenganna a mangibabawi kadaytoy a sagut.

Ngem natibker ti administrasion iti kampaniana a mangpugipog kadaytoy a numero uno a parikut iti sangalubongan. Imbutostayo, kas kunana, tapno agserbi ket obligasionna ngarud a kitaen ti pagsayaatantayo. Saanna kano nga ipalubos a mailupitlupit lattan dagiti iturayanna.

Napintas la unay ti gagem ti presidente. No maminpinsan a mapugipog ti droga, adu a krimen ti maliklikan. Ken mapaksiat!

Ket maragsakan ti kaaduan iti pannakatellay ti dinedemonio nga aramid.

Ngem kuna met dagiti agpalpaliiw kadagiti pasamak, kas mayannatup iti pagsasao, the end does not justify the means.

Kayatna a sawen, uray pay napintas ti panggep no saan a mayannatup wenno dinedemonio met laeng ti pamus-pusan tapno maipatungpal daytoy, saan latta a nain-kalintegan. Wen, a, ta aramid kano laeng ti demonio ti manggudas lattan iti biag.

Ania ngarud, bay-an lattan dagiti pannakabagi ti linteg nga isuda dagiti maisakripisio? dayta met ti saludsod ti sabali a bangir. Addaanda met iti kalintegan a mangsalaknib iti biagda no aglalo no isudan ti maagrabiado.

Banag nga agpayso met.

Isu a natibker latta dagiti pannakabagi ti linteg a mangannong kadagiti akemda ta ammoda a suportado ida ti presidente ken dagiti mabik-tima dagiti nailumlomen iti maiparit nga agas.

Ngem ti saan laeng a nalawag no adda programa ti administrasion kadagiti pamilia a mabati dagiti masagud iti kampaniana kontra iti droga.

(Adda tuloyna)