Dengue detection kit invention a pinunduan ti DOST, maus-usaren iti Ilocos Region

VIGAN CITY – Maysa a naindaklan a partuat dagiti Pilipino nga imbentor a pinunduan ti Department of Science and Technology (DOST) ti medical detection kit a napartak a pangtakuat iti dengue fever a kasapulan unay dagiti ospital ken klinika ita a panagraira daytoy a sakit.

Dayta ti maysa kadagiti kangrunaan nga inrakurak ni Mr. Ramon Sumabat, Ilocos Sur Provincial Director ti DOST kabayatan ti pannakiumanna kadagiti kameng ti media iti naangay a Dap-ayan Media Forum iti opisina ti Philippine Information Agency iti Provincial Capitol.

Inrakurak ni Mr. Sumabat a ti Biotek M dengue detection kit ket pinartuat dagiti imbentor ken sientista iti University of the Philippines Diliman babaen ti panangpondo ti DOST, ken mailaklakon daytoy nga alikamen babaen ti kompania a Manila Health Tek Inc.

Inlawlawagna a ti Biotek M dengue detection ket epektibo ken nadaras a pangtakuat iti sakit, ken nalaklaka nga amang ti presiona ngem dadduma nga alikamen. Impakaammona nga iti panagusar iti Biotek M ket maamuan ti resulta ti eksaminasion iti las-ud iti saan a sumurok a maysa nga oras, ken aggatad laeng daytoy ti P175,000 ti kada unit karamanen ti pannakasanay ti operasionna ken dagiti kasapulan a kemikal para ti eksaminasion. Inlawlawagna a dagiti dadduma a detection kit ket dumanon iti 24 nga oras tapno maamuan ti resulta ti dengue test, ken nangingina nga amang ti gatadda.

Impaganetgetna a napateg daytoy nga imbension dagiti Pilipino gapu ti panagraira dagiti kaso a dengue. Impakaammona a ti Biotek M ket addan ginatang ti Candon City Government, ken sadiay Alilem.

Impalgakna a napintas a tunggal ospital ken klinika ken dagiti local government unit ket maaddaan iti Biotek M tapno adda madadaan a mausar kadagiti pasiente a masuspetsa nga addaan iti sakit a dengue.

Impakaammo pay ti DOST Provincial Director a saan a naglatak ken nagballigi ti mosquito trap a pinartuat dagiti Pilipino nga imbentor ken pinuduan ti departamentoda a pagtiliw kadagiti lamok kas wagas a panglapped ti panagraira ti dengue ta saan a naamiris dagiti umili a dayta a sakit ket mayakar babaen ti kagat ti lamok nga aedes a babai, ket nasken a parmeken dagiti lamok ken dagiti pagumokanda tapno malapdan ti pannakayakar ti virus a makaigapu iti dayta a sakit.

Inyawis pay ni Mr. Sumabat iti publiko ti panagatenderda iti maangay a tallo nga aldaw a Regional Invention Contest and Exhibit sadiay Candon City Civic Center inton Oktobre 15-17, 2019. Maitampok iti dayta a pasken ti panagsasalip dagiti imbentor iti Region I, ken pannakaipabuya dagiti partuatda.

Mairaman kadagiti aktibidad ti Robotics Workshops and Competitions a pagsasalipan dagiti estudiante dagiti napili nga eskuela; training in basic research proposal preparation; forum on TAPI program for inventors and researchers and technology; ken forum on IP program for inventors and researchers.

Impakaammo pay ti DOST Provincial Director nga adda 115 nga entries nga agsasalip: 77 iti high school, 8 iti college, 10 iti utility model, 12 iti industrial model, ken 8 iti creative research. Inlawlawagna a dagiti mangabak kadagiti pasalip iti nagduduma a kategoria ket maikkan iti gunggona agraman sertipiko, medalia ken cash prizes, ken isudanto ti mangirepresentar ti Region I iti National Competition, ket dagiti mangabak iti daytanto a salisal ket isudanto ti mangibagi ti Pilipinas iti international a pasalip. ●