Dengue Summit naangay

VIGAN CITY – Naangay ti maysa a summit iti Vigan Culture and Trade Center itay nabiit kas panagsagana iti posible a pangta ti dengue ditoy siudad.

Nagbibinnuligan nga insayangkat ti gobierno ti siudad ditoy, ti Department of Health ken maysa a kompania ti Dengue Summit a naangay itay Mayo 25.

Natratar ditoy no kasano a malapdan ti panagsaknap ti dengue ken ti update dagiti dengue cases iti siudad.#