Dental clinic, maipatakder

CABUGAO, Ilocos Sur – Sabali pay a proyekto ti indonar ti maysa a balikbayan a maipatakder iti abay ti Cabugao Rural Health Unit ken Lying-in Center.

Kanaig daytoy, kas panagyaman ti lokal a gobierno nga idadauluanna, mismo a ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. ti nangiyawat iti sertipiko ti pammigbig ken ni Dr. Samson S. Flores, tubo ti Barangay Quezon ngem agnaeden iti Chicago, Illinois, USA gapu kadagiti naitulongna iti Cabugao a pakaibilangan ti panangidonar ti pamilia-Flores iti maysa a dental clinic.

Naited ti pammadaw ken ni Flores iti imatang dagiti kameng ti sangguniang bayan ken dagiti empleado ti ili.

Naisaruno ti ground breaking ceremony no sadino nga impisok da Cobangbang ken ni Flores ti time capsule para iti pannakaipatakder ti dental clinic nga idonar ti pamilia-Flores.

Maipatakder ti dental clinic iti sanguanan ti PNP police station a manamnama a maiyakar apaman a sumangpet ti pondona para iti pannakaipatakder ti baro a police station.#