Depektibo a pagkiluan, nakumpiska

VIGAN CITY – Saanen a maisubli pay dagiti depektibo a pagkiluan a kinumpiska ti nagtipon a bunggoy ti Department of Trade and Industry ken ti opisina ti marker supervisor bayat ti insayangkatda nga inspeksion kadagiti aglaklako iti tiendaan publiko ditoy, daytoy ti kinuna ni Market Supervisor Bonifacio Corpuz.

Segun ken ni Corpuz, nakakumpiskada kadagiti depektibo a pagkiluan iti natengan, bagasan, karnean ken iti ikanan.

Nupay kasta, kinuna ti market master nga adda dagiti innalada a pagkiluan a saan a depektibo ngem kurang laeng ti sarmingda.

Kinunana a naibaga kadagiti aglaklako a mabalindanto met laeng nga alaen dagiti pagkiluanda apaman a maikabit ti sarming dagitoy.

Ngem kinuna ni Corpuz a saandan nga isubli pay dagiti nakumpiskada a talaga a depektibo a pagkiluan no di ket dadaelendan dagitoy tapno saandan a mausar pay.

Inyunay-unay ni Corpuz kadagiti aglaklako a no gumatangda iti baro a pagkiluan, ipanda ipakita nga umuna iti opisinada tapno makita no adda depekto daytoy ket sigida a matarimaan.#