Deputy chief of police, aksidente a napaltoganna ti ulona

SAN JUAN, Ilocos Sur – Aksidente a napaltogan ti biktima ti ulona bayat ti panangdalusna iti paltogna iti uneg ti balayda idi agsapa ti Mayo 22, 2014.

Daytoy ti posibilidad a kitkitaen dagiti inbestigador mainaig iti pannakapaltog ni Police Inspector Danilo Viloria Valoria, PNP member iti Provincial Police Office ken agdama a naka-assigned kas deputy chief of police iti San Juan Police Station.

Segun iti report dagiti inbestigador, awan ti serioso a problema ti police officer iti pamiliana ken pinansial ket nakaipila payen iti optional retirement nga agepekto inton Disiembre 1, 2014 kas maiyalubog iti General Orders Number 507, NNHQ PNP a napetsaan iti Abril 7, 2014 ken naikabilen iti non-duty status nga epektibo inton Setiembre 1, 2014.

Kas maibatay pay iti inbestigasion, awan ti suicidal tendencies ti biktima sakbay ti nasao nga insidente nga impalgak dagiti miembro ti pamiliana ken dagiti kabaddungalanna iti PNP, isu a kitkitaen dagiti inbestigador ti posibilidad nga aksidente a napaltogan ti biktima ti bagina bayat ti panangdalusna iti paltogna.

Naammuan iti inisial a panagpalutpot dagiti polis nga idi agarup 6:20 ti agsapa ti Mayo 22, pinaisagana ni Viloria iti asawana a ni Pacita ti pammigatda idinto a dalusanna ti paltogna iti uneg ti kuartoda.

Segun ken ni Pacita, kalpasan ti sumagmamano a minutos, nakangeg iti kanalbuong manipud iti kuartoda. Dinagdagusna ti simrek ket nadatnganna ti asawana nga awanen ti puotna ken daradara ti ulona.

Nagpaarayat ni Pacita ket intarayda ti asawana iti Suero Clinic and Hospital iti Cabugao, ngem indeklara dagiti nangtaming kenkuana a doktor nga awanen ti biagna.

Nagsagrap ti biktima iti maysa a sugat iti ulona a puon ti nakatayanna.

Nakasarak dagiti inbestigador iti lugar a nakapasamakan ti insidente iti Cal. 45 pistol, Colt Government Model nga addaan iti Serial Number 1978214, maysa a naiputok nga empty cartridge case, maysa a magasin (saan a naisulbong iti magazine well) a para iti Cal. 45 a nagkarga iti 9 a bala.

Lisensiado a paltog ti biktima ti Cal. 45.#