Tawid News Magazine

Derrep a bartek, naireklamo iti polis

SANTIAGO, Ilocos Sur – Dua a kaso ti sanguen ti suspetsa no saan nga agbaliw ti panunot dagiti dua a babbai.

Inreklamo da Diana Rose Erpelo, 22, ken Salvacion Quilang, 50, agpada a residente iti Barangay Sabangan, ditoy ni Bonifacio Doctolero, 40, naasawaan, residente iti Tangaoan, Sta. Maria, Ilocos Sur gapu iti nagsina nga insidente ti mapapati a pammangta ken panangpanggep a seksual.

Immuna a nagreklamo ni Quilang a pinaturongan ni Doctolero iti paltog ken panangkugtar daytoy kenkuana gapu ta dina nabayadan ti P2,500 nga utangna.

Segun met ken ni Erpelo, mapapati a nabartek ti suspek idi napan iti balayda ket imbagana nga agkanaigda. Gapu iti buteng ni Erpelo, nagtaray ken inserrana ti kuartona ngem mapapati a nagtultuloy latta ti suspetsa a nangipukkaw iti panaggartemna kenkuana.

Dagus nga inreklamo ni Erpelo ti inaramid kenkuana ni Doctolero.#

Exit mobile version