Di makasingir, nagpaturong iti paltog

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Iti rurodna ta saan a makasingir iti pautangna, pinaturonganna iti paltog ti nakautang kenkuana. Gapu itoy, naireklamo ti maysa a lalaki a mabalin a pakakasuanna.

Nagpulong iti polis ni Rodolfo Habab, residente iti Barangay Sapang ditoy a pinaturongan iti paltog ni Ireneo Gamolog, residente iti Patpata, Candon City.

Rimmuar iti inbestigasion a nagturong ti suspetsa iti balay ti biktima tapno agsingir iti ginatang daytoy kenkuana a mani ngem naparnuay ti dida panagkinnaawatan ket mapapati a pinaturongan ni Gamolog ni Habab iti paltog.#