DILG officer ti Candon, napadayawan

CANDON CITY- Ti city local
government officer ditoy siudad ti napadayawan a kaadduan ti
nagapuanan iti Department of Interior and Local Government- Ilocos
Sur itay napan a tawen.Inawat ni Victoria Ramos, DILG
officer ditoy ti sertipiko ti pammadayaw kas top performing field
officer ti DILG-Ilocos Sur iti maysa a programa a naangay idiay
Bantay, Ilocos Sur idi napan a bulan.

Saan
ko a naragpat daytoy nga award no di maigapu iti suporta ken tulong
dagiti kapitan, opisial ti barangay ken opisial ti siudad,” kinuna
ni Ramos bayat ti interbio kenkuana toy nagsurat.

Innayon ni Ramos a gapu iti
madagdagus a panangisubmite dagiti barangay kadagiti requirements a
dinawat ti DILG, natungpalna amin nga indatag iti opisinada.

Kinuna ni Ramos a naisangsangayan
ti pannakapilina kas top performer agsipud ta naggapu amin iti
maikadua a distrito ti probinsia ti Ilocos Sur dagiti dadduma a
napadayawan pay a field officer.

Ti field officer manipud iti Sta.
Cruz ti nakagun-od iti maikadua a pammadayaw, maikatlo ti Sta. Lucia,
maikapat ti Tagudin ken maikalima Sta. Maria, Ilocos Sur.

Nagasatkami
ditoy second district ta naala ti cluster 2 dagiti lima a pammadayaw
a naited iti probinsia,” kinuna ni Ramos.

Addaan
ti probinsia ti Ilocos Sur iti tallo a cluster: Cluster 1 ti umuna a
distrito; Cluster 2 ti lowland second district; ken Cluster 3 ti
second upland.#