DINARDARAAN

Sarita ni Dexter Marin Fabito

Umuna iti dua a paset)

Kadisdissaag ni Sabas iti naglugananna a van. Imba-kalna ti panagkitana iti dalan nga agpa-Balingit. Agarup maysa kilometro ti pagnaenna tapno makadanon iti balay ni Ester. Ngem, iti panagriknana, asideg la dayta. Itay pay la ngamin agrubuat idiay Ammubuan a kayatnan a makita ken mastrek ti balay ti kaayan-ayatna. Uray la napalagto ken napariaw idi kalman ta pinalubosan ti kaayan-ayatna a makita ken mastrek ti balay daytoy. Maymaysa ti kaayan-ayatna nga agindeg iti balayna. Apagleppasna kano iti kinamaestra idi maulilada ken ni manongna a Roni. Agindeg metten daytoy idiay Camiguin a nakaikamanganna. Tallo kanon ti anakda ken Itang, kas naammuanna met la ken Ester: da Narlon, Roland ken Dexty.

Inrugi dagiti sakana ti naginnuna iti natapok ken likkalikkaong a kalsada. Agmakatawenen nga agayan- ayatda ken Ester. Agpadada a mangisuro iti CSU Sanchez Mira. Uppat a tawenen ni Ester iti CSU idinto nga itay laeng panagseserrek ken Sabas.

Damo pay laeng a panna-kasirpat ni Sabas ken ni Ester, addan panagayat a nariknana iti balasang. Isu ti tipo ti balasang a kayatna nga idanon iti altar. Simple laeng dagiti maris dagiti abbaba a kukona ken apagdillaw laeng ti lipstick ken make-upna. Simple laeng met dagiti aruatenna ken manmano a mapan kadagiti paglang-ayan kas iti baybay wenno iti Robinsons Sanchez Mira. Maysa pay a magus-tuanna iti kaayan-ayatna ket saan a naayat iti nangina wenno β€˜class’ a panganan. Agbiagen daytoy uray karinderia laeng ti pangananda no kasta a mapan-da agpalpaliwa. Apaglabes iti abaga dagiti kasla kapino ti buok ti mais a buokna a no kasta nga ay-ayamen ti angin ket makarikna ti kaunggan ni Sabas iti nagpaiduma nga imnas. Ad-adda a nakarikna iti gagar a makadanonen iti balay ti kaayan-ayatna iti panna-kalagipna iti kasla tinubtubay a pammagi daytoy.

Immanges iti nauneg. Kalpasan daytoy nga ipapa-siarna, awisennanton ni Ester iti balayda tapno pormal nga iyam-ammona kadagiti da-dakkel ken kakabsatna. Isuna laengen ti awan asawana kadakuada a tallo nga agka-kabsat. Sa maysa, natalged metten ti pagsapulanna ken duapulo ket lima metten ti tawenna. No mayatto ni Ester uray agkasardan inton Mayo dies iti umay a tawen. Adda metten urnongna iti tallo tawen a panag-security guard-na idiay The Fort idiay Taguig City.

Nagpaiduma a ragsak ti marikrikna ni Sabas iti panna-kasirpatna iti solar ken balay ni Ester. Sabsabali daytoy a balay kadagiti makitkitana iti maga-sin ken mabuybuyana iti internet no kasta nga agmaymaysa iti kuartona. Kinapudnona, ita laeng a makakita iti pudpudno iti kastoy a balay ta adda latta met nagdudumaan amin a balay. Adda immatiddog, adda kuadrado ken adda met akaba, adda dakkel ken adda met bassit. Kalalainganna ti kadak–kel, tipikal a balay dagiti adda iti away nga Ilokano. Nagatep ken nagdiding iti bulong ti labig. Naaramid met laeng iti kawayan ken bulong ti labig dagiti tawa ken ridawna. Nakakitkitan iti simple a balay dagiti dadduma a nagayyemna ngem panagkunana naidum-duma daytoy a nakitana. Magustuanna la unay ti kinanumo ken kinabassitna.

β€œLaglagipem a maymaysaak ditoy, bhe. Diak ammo no ania a talaga ti panggepmo,” kinuna itay ni Ester iti text messagena.

β€œAwan kadi ti panagtalek-mo kaniak, bhe?” insungbat met ni Teody.

β€œAla, gapu ta ay-ayatenka unay, agtungtongta ditoy balay.”

β€œAgtalekka koma kaniak, bhe. Umayak a nadalus ti kaunggak.”

Impunasna ti paniona iti mugingna iti panagsardengna. Daytoy la ketdi, nakuna ni Sabas iti unegna. Kalapaw iti abay a sakbay ti dua kadsaaran a sementado a balay ken napin-turaan iti nalabaga ti galba nga atepna, panangiladawan ni Ester. Nagintek dagiti nag-duduma a mula iti sango ti kuna ni Ester a kalapaw. Narnuoyan iti bunga dagiti tarong, okra, ken sitaw iti asideg iti kalsada. Nagdu-duma met a masetas ti makita iti asideg ti balay; araucaria, cycad, eugenia, bottlebrush, rhapsis, ken bonsai nga arius tree, ken dadduma. Dagitoy ngata no kua ti pangibuk-bokanna iti dadduma nga orasna, nakuna ni Sabas iti unegna.

β€œAddaak ditoy sango, bhe,” intextna ta mabuteng kadagiti dua nga aso a tumanaul. Nalabit aso ti dakkel a balay.

β€œSaan nga agkagat dagita. Dumanonka ditoy, agbasba-saak ditoy uneg.”

Kapilitan a dinarasudos ni Sabas dagiti aso. Kastoy a talaga ti agayat, nakunana iti unegna. Sintirennak ngata no naturedak met la iti aso?

Naurnos ti pannakasangal ti rikep ti ridaw manipud iti kawayan ken bulong ti labig. Nagintek ti imatangna kada-giti nagdawadaw a murdong ti labig a saan a nalipit dagiti paragpag ti rikep. Saan a kas kadagiti dadduma a naputed dagiti nagdawadaw. Inapro-sanna dagitoy. Adda dina mailadawan a rikna a sim-muknor iti kaungganna. Inkidemna iti apagapaman ta kasla maitaytayok ti bagina.

(Adda tuloyna)