Dios ti agngina, Manong Badong

AGAD-ADALAK pay laeng iti elementaria idi nabasbasakon dagiti sinurat ni Manong Salvador ā€œBadongā€ A. Espejo itiĀ  babasaen a Bannawag. Maysa isuna kadagiti inid-idolok a mannurat ta kalaksidan iti pannakaammok a kinamaestro ken kinalaingna nga agsurat ket kaprobinsiaak pay iti Ilocos Sur

Idi ubingak, kas kadagiti adu nga agindeg iti Kailokuan, nagbalin ti Bannawag a pagaayatko a nakamuliak a mangipateg ti nakayanakan a lenguahe. Kagiddan dayta ti interesko ti panagbasa ken panagsurat. Elementariak pay laeng idi ibagbaga dagiti maestro ken maestrak nga adda talugadingko nga agsurat. Nalaingak kano nga agestoria. Adda dagiti gundaway a pagsalaysayendak ken pagsurantendak iti ipabuyami no panawen ti klase wenno kadagiti camping iti Boy Scout. Imbagbaga dagiti nangisursuro ken nagannak kaniak nga agadalakto iti kolehio iti Journalism wenno Mass Communication tapno agballiginak iti dayta a benneg.

Ngem idi kolehioak, saanak a nagadal iti singasing dagiti nagannak ken mangisursuro kaniak ta ammok a narigat nga isapul dayta a kurso. Saan nga agsurat wenno agbalin a kameng ti media ti arapaapko. Kayatko ti agbalin agtrabaho iti dakkel nga opisina, agbalin a negosiante ken public servant. Nagadal ken tinurposko ti Business Management iti University of the East.

Apaman a nakaturposak iti kolehio, nakastrekak iti Armed Forces of the Philippines. Nagserbiak sadiay General Headquarters ti AFP iti adu a tawen, iti opisina a maibilang nga ayan idi dagiti nasaririt nga agserserbi iti gobierno. Napintas dagiti nagbalin a karerak no saad ken matgedan ti kangrunaan a kalkalikaguman. Naglusulosak gapu ta nariknak ti kinakawaw iti propesion ken panagbiagko. Simmurotak iti lubong ti politika kas consultant for special projects, propagandista, kenĀ  campaign strategist no panawen ti eleksion.

Natukay ti interesko nga agsurat iti Ilokano iti panagbasbask idi kadagiti naurnong a daan a Bannawag iti family house-mi. Binasak dagiti premiado a sarita agraman dagiti gapuanan ni Manong Badong. Adda pay daydi nabasak a premiado a sarita ni Manang Rose nga asawana.

Immapalak met a nagsurat iti Bannawag. Nagsursuratak pay kadagi dadduma a magasin. Nangab-abak met kadagiti nagduduma a pasalip ti panagsuratan agraman ti prestihioso a Don Carlos Palanca Award for Literature.

Idi Enero 27, 2006, naoperaannak iti mata gapu iti retinal detachment sadiay Cardinal Santos Medical Center. Sakbay ti operasionko, dinawatko iti Dios ti panangispalna kaniak iti panagbulsek. Nagkariak nga aramatek dagiti matak ken ti sagutna kaniak a talugading iti pannakaisaknap ti kinaimbag ti Dios pannakaidaydayaw ti Nagan ti Apo. Iti asi ken grasia ti Dios, nagballigi ti operasionko.

Kabayatan ti napaut a panagrekobrek iti operasionko, idi Enero 15, 2008, napanak iti opisina ti Timek ti Amianan, ti pagiwarnak ti Iglesia Katolika iti Arkidiosesis ti Nueva Segovia, tapno agpresentarakĀ Ā  nga agsurat iti kolum kas panangtungpalko iti karik iti Dios nga agserbi iti Apo ken iti Simbaanna. Ngem nairana nga agkasapulan idi ti pagiwarnak iti news writer ken reporter ket inawisnak ni Rev. Fr. Arthur Amian, ti padi nga Editor-In-Chief a gayyem ti asawak. Ginundawayak dayta nga awis tapno matungpalko iti karik iti Dios.

Maysa kadagiti kangrunaan a naipaakem kaniak iti Timek ket panagaramidko iti staff study tapno mapadur-as ti pagiwarnak ti Simbaan. Sinubliak a binasa dagiti napenpen a daan a kopia ti Timek manipud idi 1983, ket naduktalak a maysa met gayam ni Manong Badong kadagiti nagkauna a nagsursurat ken nagserserbi iti pagiwarnak ti Simbaan.

Damo a personal a naam-ammo ni Manong Badong kabayatan ti cultural show ti Kannawidan Festival iti sango ti Ilocos Sur Provincial Capitol idi Pebrero 2008. Agpadakami idi nga agal-ala iti ladawan dagiti nagsala nga agnaed iti kabambantayan a paset ti probinsia. Naragsak ken nabara ti panagam-ammomi kas ti panagraem iti tunggal maysa dagiti agpapada a mannurat ken kameng ti media.

Nasunotan pay dagiti panagkita a namagsinged kadakami dagiti gundaway nga agrana kami kadagiti pasken a dardar-ayan dagiti kameng ti media, nangruna dagiti raffle wenno paripa dagiti legal notice kadagiti korte. Maysa nga aldaw, inawisnak nga agsurat iti Tawid News Magasin nga imatonanna. Idi damo, nagkitakitak gapu ti kinaadu dagiti obligasionko iti bukodmi a pagiwarnak ken saan pay a naan-anay ti panagrekobre ti panagkitak.

Ngem idi inulitna manen ti awisna nga agsuratak iti Tawid ket pinatgakon ti kiddawna. Dakkel a karit kaniak ti agsurat kadagiti maibilang a dua a kangrunaan a lokal a pagiwarnak iti Kailokuan. Naindaklan met a tulong kaniak ti honorarium a binulan nga it-ited ni Manong Badong a pangnayon iti masapulan nga agpaay iti pamiliak.

Itay Disiembre, namitlo a daras a nasinged a nakapagpatpatangkami ken ni Manong Badong, kaduana ti kaanakanna a ni Edgar Palos iti idadar-aymi iti pasken ti Ilocos Sur Electric Cooperative; kaduana met ni Manang Rose iti Christmas gathering dagiti volunteer medical personnel ken benefactors ti Caritas Nueva Segovia, ti social action arm ti Iglesia Katolika a tumultulong kadagiti napanglaw.

Idi sakbay ti isasangbay ti Baro a Tawen, kaduak ni Edward Antonio a padak nga agsursurat iti Tawid a napan iti balay ken opisina ni Manong Badong a nangiyawatanna iti honorarium ken ipa-Paskuana kadakami. Dayta ngatan ti kapautan nga idadaw-asko iti balayda ta naming-adu pay a sinerbiannakami ni Manag Rose iti napudot a kape.

Diak nga impagarup a daytan ti maudi a pannakipatpatangko ken ni Manong Badong. Idi bigat ti Enero 3, 2018, uray la simgar dagiti dutdutko ken kasla limmabba ti ulok idi makitak ti post iti Facebook iti kellaat nga ipupusay ni Manong Badong. Agpapadakami ken dagiti kaduak iti Timek a da Melanie Quemi ken Mylene Pascua a naklaat ken naldaangan iti ipupusayna ta nariknami ti ayat ken tulongna.

Manong Badong, uray awan kan a makadkaduak kadagiti pasken, diakto pulos malipatan dagiti adu nga ayat ken tulongmo kaniak ken kadagiti a padam a mannurat ken kameng ti Media. Dios unay ti agngina ken ikarkararagko a ti Apo ti mangpasangbay kenka dita ayanmo iti agnanayon a biag.