Tawid News Magazine

Drainage system ti Candon, maileppas sakbay ti panagtutudo

CANDON CITY – Sakbay a dumteng ti panagtutudo, kayat nga ileppas ti city government ditoy ti drainage system tapno masolbaren ti panakalayus ti poblacion area ti siudad.

Daytoy ti naammuan ken ni Engr. Steve Martinez, agdama a city engineer ti Candon, bayat iti panakiuman-uman kenkuana ti DZTP Radio Tirad Pass ken Tawid News Magasin itay nabiit.

“Bareng no maileppasmi ti phase two ti drainage system project ti Candon City partikular iti San Jose-San Isidro area sakbay ti panagtutudo,” nakuna ti city engineer.

Kinuna ni Martinez a ti sigud a drainage ti maaramat iti barangay San Juan ken San Antonio nga adda met laeng iti Poblacion area ket madaldalusan laengen dagiti kanal tapno naan-anayas ti panagtaray ti danum.

“Napadalusanmin ken na-back hoe dagiti waterways ditoy siudad kas iti Oaig-Daya river, na-rechannel ti karayan iti Talogtog area ken napauneg ken nadalusanen ti malaylayus a parte ti Calaoaan. Sumarsaruno ti re-channeling idiay Salvador,” kinunana pay ni Martinez.

Kabayatanna, nakikoordinar metten ti inhiniero iti DPWH-Candon para iti pannakaipardas ti panakasemento ti national highway ditoy a masansan a malayus iti napalabas.

“Makita met ketdi a napardas ti trabahoda, ngem masapul a mai-fast track ti proyekto ket malpas ti pannakakonkretona sakbay ti umuna wenno maikadua a lawas ti Hunio ta sigurado a dakkel a problema no maabutan ti panagtutudo,” kinuna ni Martinez.

Exit mobile version