Drainage ti Sta. Maria, prioridad ti mayor a mapondoan

STA. MARIA, Ilocos Sur – Prioridad ti mayor ditoy a mailatang iti naan-anay a pondo ti drainage system ti Poblacion Sur ken eastern barangays a lalayusen no tiempo ti tudtudo.

Itay napalabas a Bagyo Karen, nalapunos dagiti nadakamat a barangay gapu iti panaglippias dagiti kanal.

Maysa pay nga ik-ikkanti prioridad ni Florendo ti pannakalapped iti panagreggaay ti igid ti karayan iti Barangay Nagsayaoan a most depressed area ti ili.

Kinuna ketdi ti mayor a nakasagana ti Municipal Disaster Coordinating Council iti panawen ti kalamidad.

“Adda madadaan nga stock filemi iti relief goods para kadagiti maapektaran a barbarangay,” kinuna ti mayor.#