Drilling ring, naigagara a napuoran?

CERVANTES, Ilocos Sur -Mapapati a naigagara a napuoran ti makina a pagkulokol babaen dagiti di pay am-ammo a tattao sadiay Barangay San Juan ditoy nga ili idi parbangon ti Nobiembre 18.

Segun iti report, agbalor iti P1 million ti nasao a drilling rig a kukua ti maysa a Venedict Kamura, kontraktor iti rangtay a maipatakder iti nadakamat a barangay.

Inreport ni Jerry Perez y Abenes, 26, baro, caretaker ti D.V. Salud Construction, a nasukalanna a napuoran ti dadduma a paset ti maysa a drilling rig idi agarup 7:30 ti agsapa ti Nobiembre 19.

Mapapati a ginaburan dagiti suspek ti drilling rig babaen ti garami sada pinuoran.

Awan ti nakasaksi iti pannakapuor ti drilling machine idi parbangon ti Nobiembre 18.#