Drug personality, naipisok iti pagbaludan

TAGUDIN, Ilocos Sur – Naipaima ti maysa a mapapati a drug personality iti BJMP ditoy nga ili kalpasan a napilaan iti kaso a panaglabsing iti RA 10591 idi Septiembre 29.

Nai-docket ti kaso ni Genaro Talino y Arenas a.k.a. Hinaro Talino iti babaen ti CC No. 1385-T.

Idi Septiembre 26, 2014, babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio ni Judge Marita B. Balloguing, Executive Judge, RTC Branch 20, Vigan City, sinukisok dagiti nagtitipon nga elemento ti PDEA Regional Office 1, RPSB 2nd Maneuver Company, PAIDSOTG Ilocos Sur, ken Tagudin Police Station nga indauluan ni PCI Jose Labaya II ti balay ni Hilario Talino y Arenas iti Barangay Becques, Tagudin a nakakumpiskaanda kadagiti mapapati a shabu, drug paraphernalia, maysa a M16 A1 rifle nga addaan iti magasin ken 23 a balbala.

Sumango pay iti kaso a panaglabsing iti RA 9165 ni Talino ken sabali a kalugaranna a managan Antonio Ugay, Jr. a nakakumpiskaan met iti balayna iti mapapati a shabu .#