Dua a Daniw

adtoy dagiti daradara a kawes, agur-uray

iti labutab ti sabon ken ingel ti kulada:
ti agsasanggala, agsasallapid a saka
iti tokar a nabuniagan iti malakaniang;
ti masikog a bulsa iti pork barrel
a nainaw iti senado ken kongreso;
ti bukod nga ay-ayam dagiti agsisiim
iti pagaraban iti paraangan ti kapitolio;
ti masumada nga aldaw ken rabii
a pagbibinggawan iti kusapo a lamisaan-munisipio;
ti nalanit a kidkid iti latok
ti nakatapaya, nakapannimid a barangay;
ti bangbangir nga isem ti agit-itlog a kali
iti tangatang ti ekonomia;
ti musmusiigan ti pitakpitak a dapan
nga aglulusiaw a dawa kadagiti kinelleng;
ti anglem dagiti mapasag a namnama
iti gatilio dagiti antukab!
Ama, kadagita bakrangmo, agayus koma ti kalis
nga an-anibmi kadagiti an-annong
(ta saanen a kabaelan ti atang ken panyang!)

 

2) SANGA
naimatangak, nagsaringit manipud iti puon:
natingra, naganus, nabaludbod—
makaay-ayo, mangikarkari adu a bunga!
timmangken, nagsalumpayak, nagaponan
adu a tumatayab: napno ti kapanagan
kadagiti makailili nga ayug!
tinayana ti pudot ken lamiis:
nagtalinaed dam-eg ti daga!
ngem, ay, nagayaw, nalipatanna
ti nagsabong ken nagbunga
agingga a dimteng ti bagyo
a nangruros kadagiti bulongna,
a nangseppak iwagwagaywayna a gemgem—
naisina iti puon!
minulagatan ti init:
nauram… dimmapo!
iti nakaspakanna: rimtab dagiti saringit
manamnama a dinto sumurot
iti binusatanna a tugot…
(ti dapo iparrais laeng ti angin!)