Dua tawen a probationary period, nakondenar

BAGUIO CITY — Binabalaw ti Kilusang Mayo Uno (KMU) ti naidatag iti House of Representatives a pannakapaatiddog ti probationary period dagiti kabarbaro nga empleado iti dua a tawen manipud iti sigud nga innem a bulan.

Kuna ti grupo a ti House Bill No. 4802 nga agpangpanggep a mang-amendar iti Artikulo 296 ti Presidential Decree No. 442 (Labor Code of the Philippines) ket pakaruenna iti agdaman a kasasaad ti kontraktualisasion. Ti nasao a gakat ket impila ni Probinsyano Ako Representative Jose “Bonito” Singson, Jr. iti daytoy napalabas a Setiembre.

“Ang panukalang gawing 24 buwan ang probationary period ng isang bagong empleyado ay isa na namang pagmamalabis sa manggagawa. Lalo nitong ginagawang temporaryo sa halip na maging regular sa trabaho ang manggagawa,” kuna ti mangidadaulo ti KMU a ni Elmer Labog.

Kunana a ti gakat a linteg ket maikaniwas iti prinsipio ti panangisigurado iti “security of tenure” ken karbengan dagiti mangmangged.

“Ngayon pa lang, nilalabanan na naming manggagawa ang ENDO, at nasa batas na dapat maging regular na ang manggagawa matapos nang di lalagpas sa anim na buwan na pagtatrabaho. Taliwas ang panukalang iyan sa panawagan ng manggagawa para sa regular na trabaho,” innayonna.

Kuna pay ti grupo, mangparnuay ti at-atiddog a probationary period iti ad-adu a pannakaabuso dagiti mangmangged.

Impalawag ni Mike Cabangon, tagapagsarita ti KMU Cordillera a kabayatan ti probationary period, dagiti mangmangged ket awanan iti naan-anay a proteksion malaksid pay iti kinaawan ti benepisio.

Iti linteg, kalpasan iti innem a bulan a panagtrabaho, kasapulan nga agbalin a regular dagiti empleado ti maysa nga establisimento. Maipalubos laeng ti at-atiddog a panawen no addaan iti apprenticeship agreement.

Tapno maliklikan ti responsibilidadda a pagbalinen a regular ken ikkan iti benepisio dagiti empleado, nagbalinen a pamuspusan dagiti kompania nga ikkaten dagiti trabahador sakbay a dumanon ti maikainnem a bulanda. Ti kontrobersial nga aramid ket maaw-awagan nga endo wenno “end of contract.”

Kinondenar ni Cabangon ni Singson gapu iti “panangiparang a kasla dagiti employer pay ti biktima.”

“Ti basaranna tapno amiendaran ti linteg ket saan nga umno. Gandat daytoy a kalluban ti mananggundaway a galad ti empleo ditoy pagilian,” kuna ni Cabangon. Para kenni Cabangon, panggep ti kongresista nga “irasonan ti inhustisia a nabayagen a sagsagrapen dagiti mangmangged iti sidong ti kontraktualisasion.”

“Agsipud pay idi, dagiti mangmangged ti agsagsagrap iti rigat ken pannakagundaway, saan a dagiti employer. Dagiti mangmangged ti maab-abuso, makapadas ti saan a makatao a kondision ken mapapaidaman iti karbengan nga ag-union,” palawagna.

Iti Explanatory Note, kinuna ni Singson a ti agdama a probationary period ket saan nga umanay tapno maamoan no kualipikado ti empleado nga agbalin a regular. Segun kenkuana, malimitaran ti karbengan ti employer a mangsigurado iti kalidad dagiti trabahadorna.

Gapu iti daytoy, kadawyan a ti desision ti employer ket gibusan ti employment tapno saan a marigatan kadagiti saan a kualipikado nga empleado.

Ni Singson ti makinbagi ken chief executive officer ti BCS Group of Companies nga addaan interes iti hotel, fast foods, restaurants ken dadduma pay a negosio.

Kuna ni Cabangon, kadawyan a nakalanaden dagiti kualipikasion kadagiti maipablaak a job posting. Kasta met a magna dagiti aplikante iti proseso ti pannakapili ken interbiu tapno maamoan no kabaelanda ti maobra.

“Umanayen ti innem a bulan tapno masigurado ti kompania a dagiti insubmitar a credentials dagiti nagaplikar ket husto ken makita iti resulta ti trabahoda. No nakastrekdan, obligasion ti kompania a mangpadur-as ken mangted iti motibasion tapno naan-anay pay a pumintas ti trabahoda,” palawagna.

Innayonna a ti pudno a panggep ti idurduron a linteg ni Singson ket ti panangliklik dagiti negosiante nga aggastos para kadagiti benepisio ti trabahadorda ken kadagiti programa iti panangpadur-as ti empleado.

Kunana, kayatda nga ad-addu ti maganansiada kabayatan ti probationary period dagiti trabahadorda.

“Dayta dandanagen dagiti negosiante kas kenni congressman ket addan solusion iti agdama a Labor Code. Mabalin nga ikkaten ti employer dagiti trabahador no saanda nga ob-obraen a nasayaat dagiti naited kaniada a trabaho,” kunana. ●