sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Dua a tawen gayamen

Sinursuran: Kolum ni Jobert M. Pacnis
(Maudi iti dua a paset)

Ngem simken iti panunotko a manmano ti kastoy a gundaway. Kayatna a sawen, adda panagtalek ni Apo Editor/Pabliser iti kabaelak. Adda dayta nakitana a potensial a mabalin a maasa iti panagtultuloyko nga agsurat (a masagsaginnit laengā€”a saak la agsurat no adda dayta ā€œpanaggagatelā€ dagiti ramay).

Sa nalagipko daydi nabasak: writers are vehicles of truth. Dagiti kano mannurat ti behikulo, rangtay ti kinapudno. Kuna met laeng ti nabasak, basta kinapudno ken saan a bias ti kolumnista kadagiti sursuratenna, awan ti siled ti pannakarippuogna. Awan ti rumbeng a pagbutnganna. Ngem no saan a napudno iti trabahona, aglalo no maysa kadagiti ā€œenvelopmentalā€ a kolumnista/ agiwarwarnak/ agirakrakurak, di met masasaan a ditoy a matippuog.

Nadayaw nga akem ti kinamannurat, dayta ti panagkunak, a masapul a matungpal, nga akmen a sipupusoā€”nupay adda kabuligna a risgo! Ta ni mannurat, kas nasaon, awan ilemlemmengna a kinapudno, isuratna ti kinapudno, ibandona ti pagimbagan ti sapasap.

Gapu itoy, inawatko met laeng ti diaya. Napayamanak ketdi kadayta a panagtalek. Ket ditoy a nangrugi ti pannakisarsaritak/panagpipinnadamagtayo, ka-Sinursuran.

Itoy a panagsuratko iti kolum, addada dagiti agkuna a dakkel ket ngata ti maaw-awatko. Pamrayak laeng ti umisem no kua. Ta saandanto met laeng a mamati no ibagak ti agpayso.

Ngem saan a dayta ti napateg. Agsuratak gapu ta daytoy ti pagduyosak; agsuratak ta adda akemko, kas mannurat, a masapul nga annongen; agsuratak ta ditoy a lumag-an ti riknak kadagiti stress a masagsagrap iti inaldawā€¦ Wen, agsuratak saan a gapu iti maibayad kaniak.

Nakunak iti bagik, agingga nga ipalubos ti panawen ken salun-at, agtultuloy daytoy a kolum. Wen, agtultuloy a mangisangbay iti impormasionā€”iti man salun-at, isyo iti aglawlaw, literatura-Ilokana ken sangalubongan a pakaseknan.

Ta dagita ngarud ti akem!

Laeng, adda dagiti saludsod iti isipko no maminsan. Maak-akemko ngata ti pagrebbangak a kas mannurat itoy a kolum? Basbasaen met la ngata dagiti dear readers dagiti sursuratek? Wenno pangalada laeng iti turogda?

A kaniak, normal a saludsod dagitoy. Ket ammok, sika, ka-Sinursuran ti makasungbat kadagitoy. Sika a mangtartarabay, sika nga agbasbasa, wen, sika nga agbasbasa iti Tawid News Magasin.

Dua a tawen. Nasurok a limapulo a sinurat. Aglalaok a topiko, aglalaok nga ideya. Aglalaok a panangpadas a nangibinsabinsa kadagiti isyo. Kas iti taraon a sinursuran nga aglalaok a bulbulong ken lames; kas iti sinursuran a naadat, makagasang kadagiti maseknan no dadduma. A no kayat, mabalin met a nayonan iti nasam-it no di kayat ti naadat unay.

Ket itoy idadap-aw ti kolum iti maikatlo a tawenna, awan sabali a tartarigagayan no di ti agtultuloy a pannagnana. Pannagna nga umay iti tunggal maysa tapno makaibati uray maregmeg laeng nga impormasion a mabalin a makatulong iti inaldaw-aldaw a panagbiag.

Sirsirmataen pay ā€˜toy numo no ania dagiti mabalin a panglakagan nga agbalin a makaay-ayo, saan a boring, kas kunada iti Ingles, daytoy a kolum.

Sika, ka-Sinursuran, adda kadi maikalbitmo a pamay-an? Kontakennak man, alaā€¦

Kadaytoy a panagkolumko, addada dagiti naadalko. Ken nagsayaatanna.

Masapul ti panagsagana, di itungtungkua ti aramiden. No adda dumteng nga ideya, masapul a suraten a dagus tapno saan nga agtalanggutang. Ken saan a mabangles ti isyo. Saan a kas kadagiti daniw ken sarita a mabalin a kasla sadiwa latta uray aglabas ti panawen. Ti napateg, masangal/maputarda.

Napintas a talaga ti panagsurat a pangikkat iti stress. Padasem, ka-Sinursuran. Ania man a klase dayta a sinurat. Ti napateg, agbalinka a napudno. Ala, itugawam man ngarudā€¦ Saanmo a pampanunoten dayta maibayad kenka, a. Wenno ti ā€œpannakaibasuraā€ ti sinuratmo no kayatmo a paipablaak iti magasin. Ta amin a mannurat, uray bangolan itan, ket napadasanda ti naibasura ti sinuratda. Ummongem ketdi dagitoy. Addanto tiempo, basta ipapatim ti agsurat, a makayasam ida. Ken ilibro no isu.

Konsolasion laengen dayta awaten a bayad ti sinurat ken adu ti makaam-ammo kenka. Dagiti manggura kenka, paratignayda para iti napimpintas pay a sinurat.

Wen, iti panagsuratko, naadalko no kasano nga usarek ti orasko. No kasanok nga isiki daytoy iti akemko a kas mannursuro, ama, asawa ken umili. Time management a makuna.

Ala, ulitek, agyamanak kadakayo a mangtartarabay itoy a kolum. Agingga manen iti sumaruno.#