Dumngeg sakbay kutak (Umuna a paset)

AGBABATTUOGKAMI a tallo a bayog nga agkakataeb iti paradipad ti imburnal iti abaga ti kalsada probinsial iti Sitio La Loma, Brgy. San Antonio, San Leonardo. Lima a pangal ti agdan ti surokna a dua a dies ti edadmi. Adda met ketdi makunan a, a bayyabas dagiti matami, ngem dimi pay laeng kayat ti paigalut ta dimi pay naipapas ti agbaro. Naisipmi nga ipadpad-eng pay a panunoten dayta a banag ta saan pay a naan-anay ti lukmeg ti pitakami; isu nga agpipinnaadukami iti mula a mais ken lasona ta barbareng masinggapong ti suerte ket manayonan pay ti urnongmi iti banko. Narigat ket ti awan pagtugawanna a maigalut ta dinto ket asino ken sadino la ditan ti karkaramutan nga umararawan iti panawen a panagkasapulan.

Mulmulagatannakamin ti init iti dayta nga agalas nuebe ti bigat a nagpasugnod ti pul-oy idi madlawmi manipud iti abagatan ti sumungad a traysikel a top down – awan linongna – ken agin-inayad a kasla adda birbiroken ti drayber. Ipatomi lattan nga agsapsapul ngata iti pagimtuodanna. Welcome iti ilimi a San Leonardo, gayyem!

Insardengmin ti innangawmi ta pinaliiwmi ti umasideg nga agin-iniin, agkuskusapon ken agkubkublang a nalabaga a traysikel  – ita laeng a makitami daytoy, isu nga ipatomi lattan a sangsangaili la ketdi ti drayber.

Agiinnangawkami itay ta agpapadakami la ketdin iti pinammigat – instant noodles! Imlekkami ta naganus a bulong ti marunggay ti inlaok ni Ambrose butirog, a kunam la no tamtambutiogan a gakong wenno bat-og ken kanayon a nakalabus ken nakasalapay laeng iti abagana ti sandona. Agtayag iti lima a kadapan ken dua a pulgada ngem naparagsit nga aggunggunay. Inadaw kano ni nanangna ti naganna manipud iti nalatak a mannurat, ni Ambrose Bierce. Ginalip met nga uppat a kalip-ak a bulong ti petsay ti inlaok  ni Michael, ti aw-awaganmi iti alutiit iti purok, ken nabirngasan iti Allit Kuttongit. Inisemandak met ta nupay awan ti bulbulong nga inlaokko ngem gapu iti umas-asuk a digo a di pay mabatok ti agkuskusapo ken duogan a pilat, napaluknengna met ti natangken nga ittip ti kilabban. Dagita ti rungrungiitanmi ta uray no nanumo ti pinammigatmi, mabalin a paglig-isan iti ampas ti katangken ti buksitmi.

Agpapadakami a nangiserra pay laeng ti ngiwatna ken nagmasngaad iti paradipad ti imburnal a natikagan. Agpapadakami amin a nakapantalon iti maong ken nakaismagel iti inyipit. Nagbattuogkami ditoy imburnal ta ur-urayenmi ti kabaddungalanmi, ni Andres, a naikamang sadiay Brgy. Dardarat, ti kabangibang nga ili ti Bugnay, ta agpabuniag ti inaunaan a putotna. Saggaysakami pay ketdi a, ti imbulsa a plastik a supot barbareng no nalabon ti saganada ket mangikissiimkamto iti iyawidmi tapno mabaliwan met ti memoriadon a noodles a pammigatan. Agpasugnod pay ketdin dagiti pinuon ti marunggay iti kanayon a panaglip-ak. Masadut payen nga aguggot dagiti kamotit a kanayon a mapaltongan. Nagsardengen dagiti pinuon ti tarong nga agbunga ta arigna kikit pay laeng ket mapurosen nga idalamadam ken isiwsiw iti digo ti buggong a napis-itan iti sili’t sairo. Nagpasugnoden dagiti pinuon ti kamatis nga agbunga ta apaglabanag pay laeng ket maideppelen iti asin wenno bugguong sa ngarusngosen a pagpabulon iti kilabban a pammigatan. Dagiti bulong ti petsay? Hu, ania met, adda pay met ngata matudtud, anusanen a, ania ngarud, ta umun-una met nga agtuktok iti pammigatanda dagiti bangad iti amin a kabangadan a manok!

Nagdispasio ti traysikel ket ipagarupmi lattan a ranta ti drayber ti agimtuod. Nagsardeng iti igid ti sementado a kalsada probinsial.

“Ditoy kadi ti Sitio La Loma, apo…” naalumaay ti timek ti drayber, nabangag ngem nabukel a maawatan. Pamandeken ken pamugoten ken immita ti kulotna. Naraniag ketdi dagiti singkitna. Namsek dagiti piskelna, nalabit  agtaltalon ken agbangbangkag met daytoy wenno  mangngalap ket ngata.

“Eksakpor, compañero! Buenas dias, asta la vista. Addaka iti Purok La Loma! Dita makin-ammianan a purok ti Cubao,” kellaat a timmakder ni butirog, simmungbat ken nangtambotambor pay iti kimmaramba a buksitna babaen kadagiti dakulapna, agsasaruno ti panangkiddayna iti sangaili. Napasig ti tono ti panagsasaona a kunam la no nabayagen a kabaddungalanna ti sangaili. Kadakami a tallo, isu ti kalaingan a sumao. Siguro a ket, gapu ngata, iti nagrarapit a sallapiding dagiti bibigna.

“Ania nga eksakpor nga ibagbagam met?” nagrupanget ni Allit, kinudkodna ti semi-kalbo a buokna. Dinan sa naawatan ti pasakalye ni butirog. Napartak a nangpidut iti napalanas, manileng ken bassit a kumunig a banag a kas kalukmeg ti tammudo, ngem kasla nakigtot ta nagkuyegyeg pay ken inibbatanna met laeng a dagus sana impunas dagiti kannawan a ramayna iti kannigid a laylayan ti pantalonna idi naamirisna ngata a tumangtangken gayam ken aggangon a lugit ti manok. Imlekkami ta bebbeb met ni daytoy, ti la ket mapidpiduten ti laglag!

(Adda tuloyna)