Dumpsite nagreggaay, 5 nagaburan, natay

BAGUIO CITY – Indeklara dagiti agtuturay ti siudad a maikabilĀ  daytoy iti babaen ti state of calamity kalpasan a dinalapus ti Bagyo Mina a nakargaayan ti pagbasuraan iti Barangay Irisan a nakatayan ti lima a tattao.

Gapu iti panagtudtudona iti napigsa, nagreggaay ti nasao a pagbasuraan ket nagaburan ti sumagmamano a pagtaengan a nakatayan ti lima nga agindeg ditoy a pakaibilangan ti dua nga ubbing.

Nainaganan dagiti biktima a nagaburan iti basura a dagiti agkakabsat aĀ Ā  Revuller Flores, 13; Apolinario Flores, 10; Frando Flores,Ā  15, ken Jeffonie Cael, 21,Ā  ken Noemi Cael, 18.

Naireport pay a natay ni Floro Soliben, 32, minero, gapu iti pannakagaburna iti nagreggaay a daga sadiay Kias, Baguio City.

Kuna dagiti agtuturay nga iti pannakaideklara ti Baguio a calamity area, maaramatdan ti P93-million a calamity fund para iti pannakatulong dagiti nadidigra ken para iti clearing operations iti Irisan dumpsite.

Kanaig daytoy, impakaammo ti National Disaster Risk Reduction and Management Countil (NDRRMC) a napagtitinongan bayat ti nagtipon a miting dagiti opisial ti regional ken city disaster coordinating councils, ti pannakaakup dagiti basura iti Irisan tapno maibelleng iti Capas, Tarlac idinto a mapagbalin ti maysa a natalged a lugar iti nadakamat a barangay a temporario a pakaikabilan dagiti makolekta a basura.

Pagtitinnulongan dagiti boluntario nga agindeg iti siudad, soldado ken dagiti personnel ti Regional ken City Disaster Risk Reduction and Management Council a dalusan ti dumpsite iti Irisan ken iti pannakaisubli ti retaining wall ti pagbasuraan.

Kabayatanna, pinaglibakan ni Baguio City Mayor Mauricio Domogan ti alegasion ti maysa a dati a konsehal ti siudad a saan a naan-anay a napaserraan ti dumpsite ti Irisan no di ket nagtultuloy ti pannakaibelleng ti basura iti nasao a lugar.

Iti sabali a bangir, iti interbiona iti GMA News, kinuna ni Presidential Adviser for Environmental Protection Neric Acosta a rumbeng nga agsungbat ti agdama a gobierno ni Domogan gapu itiĀ  illegal nga operasion ti nasao a dumpsite a nagtungpal iti panagreggaayna.

Kas reaksionna, kinuna ni Domogan a maseknan met ti administrasionna iti pannakaimplimentar ti RA 9003 wenno ti Ā Ecological Solid Waste Management Act ket kinita koma nga immuna ni Acosta ti situasion ti lokal a gobierno sakbay a nagsao.

Ipawil ti RA 9003 ti pannakaipasdek wenno operasion ti silulukat a pagbasuraan.

Sagudayen pay ti nasao a linteg ti pannakakonbert dagiti silulukat a pagbasuraan a controlled dumpsites, kasta met a maisaklang iti kasoĀ  administratibo dagiti opisial ti lokal a gobierno a saan a mangipakat wenno agtungpal kadagiti paglintegan ken regulasion ti nasao a linteg.

Segun iti maysa nga opisial, aganay a makalawas sakbay a madalusan ti dumpsite iti Irisan.#