Duog a balbalay a bato iti Vigan City, sibibiag a testamento ti napalabas

Sinurat ni Salvador A. Espejo ken Jaime M. Agpalo, Jr.

 

Septiembre manen, umuna a bulan nga agtunged iti “bre”. Sumaruno ti Oktubre, sa ti Nobiembre. Di mapupuotan, magtenganen ti Disiembre a tagtagiuray dagiti katoliko iti sangalubongan agsipud ta iti daytoy a bulan ti panangrambak iti Paskua, ti pannakayanak ti Ari ti Ayat, ni Hesuskristo.

Ngem ditoy Vigan City,  kusikuti iti bulan ti Setiembre ti maipapan iti World Heritage Cities Solidarity Day. Mangrugi ti selebrasion inton Septiembre 4 ken agpatingga inton Septiembre 10.

Saan laeng a ti Vigan ti mangselebrar iti World Heritage Cities Solidarity Day no di ket internasional a selebrasion nga angayen dagiti nasurok dua gasut a world heritage cities. Maang-angay ti internasional a selebrasion iti Setiembre 8.

Buklen dagiti naisangsangayan nga ili ken siudad iti Africa, Arab States, Asia and the Pacific, Europe and Canada ken ti Latin America and the Carribean ti World Heritage cities.

Nangrugi a selebraran ti Vigan ti World Heritage Cities Solidarity Day kalpasan nga inlista ti UNESCO a maysa kadagiti heritage sites iti sangalubongan idi Disiembre 2, 1999.

Ti Vigan City ti kakaisuna a siudad iti pagilian manipud iti Asia ken Pacific region a kameng ti Organization of the World Heritage Cities (OWHC).

Naawagan daytoy a grupo a World Heritage Cities gapu iti pannakapreserba ti kaadaanan a kultura, dagiti istruktura ken pasdek a pakakitaan ti panagbiag kadagiti naglabas a siglo nga adda pay la ita a nawaya a maimatangan ken masaksian. Napreserba dagitoy a lugar a saan laeng a pangtaldiapan iti napalabas a panawen no di ket pakaekperiensaan a mismo iti kabibiag ken panagbiag iti napalabas.

Nabuangay idi Setiembre 8, 1993 ti Organization of the World Heritage Cities (OWHC) sadiay Fez, Morocco nga isu metten ti nakaadawan ti nainlubongan  a selebrasion. Ipangpangruna ti OWHC  kadagiti amin a kameng ti pannakapreserba ti world heritage—ti naisangsangayan a tawid—tawid sangalubongan a masalimetmetan, makonserba, mapreserba ken maisalakan uray iti panawen ti didigra, kalamidad wenno gubat.

Mabirbirngasan nga Intramuros of the North, ti Vigan City ti pakasarakan kadagiti duog a balay a bato a nagatep iti teha a nabangon pay idi tiempo dagiti Kastila, a sinalsaluadan ken kinukupkopikan dagiti umili ken agtuturay ti Vigan.

Nagasat ti Vigan City ta naaddaan kadagiti agtuturay a mangilala ken mangipatpateg iti kinabaknang daytoy a siudad, saan laeng iti kultura no di pay ti kadakkel ti pasetna iti pakasaritaan ti pagilian. Kas maikatlo a kaduogan a lugar iti pagilian – simmaruno iti Cebu ken Manila – a simmangladan dagiti Espaniol, ti Vigan City ti sibibiag a pammaneknek ti kinabaknang ti kultura ken kannawidan dagiti Ilokano, ken iti pakabuklanna, dagiti Filipino.

Iti babaen ti administrasion ni Vigan City Mayor Eva Marie S. Medina, saan laeng a nasalimetmetan ken nasalakniban dagiti duog a balay a bato iti Heritage Village no di pay natarimaan ken napasublida iti punganay a kita ken arkitekturada. Babaen ti panangrienda ti kakaisuna a babai a nangidaulo iti Vigan City, manipud iti maysa nga ordinario a munisipalidad, naglupos daytoy a maysa kadagiti naprogreso a siudad ken nalatak a destinasion dagiti turista iti Amianan a Luzon.

Pammaneknek ti pannakaital-o ti Vigan City a maysa kadagiti maipagpannakkel a tawid ti sangalubongan ti pannakairamanna a New7WonderCities idi Disiembre 7, 2014.

(Adda tuloyna)