Dyip a nagkarga illegal a napukan a tarikayo, napasardeng iti checkpoint

CANDON CITY – Tallopulo ket tallo a pedaso ti tarikayo a mapapati nga illegal a napukan ti sinamsam ti kapolisan iti ditoy siudad idi agtapos ti bulan ti Mayo.

Nangiwayat ti Candon police iti checkpoint iti sungaban ti Barangay Amguid kalpasan a nakaawatda iti report manipud iti maysa a maseknan nga umili a pinullo a pedaso ti tarikayo ti naikarga iti maysa a dyip iti  kabambantayan a paset ti nadakamat a barangay idi agsapa ti Mayo 31.

Pinasardeng dagiti polis ti nadakamat a dyip a minaneho ni Donato Habon y Ollo, 41, naasawaan, awanan iti lisensia ken  residente iti Barangay Amguid, Candon, Ilocos Sur, a nagkarga iti 33 a pedaso ti assorted a tarikayo ti Gmelina ken mahogany ket kinumpiskada idi awan maipakita ni Habon a dokumento iti pannakaibiaheda.

Naipan dagiti tarikayo ken ti dyip iti Candon police station para iti dokumentasion ken umisu a disposision.#