EDITORIAL: Agsakbay tapno awan koman maarus pay

Napateg unay ti pannakataraon ti isip kadagiti impormasion maipapan iti panagsakbay iti kalamidad   tapno magun-odan ti gamgamgamen a salakan kadagiti nadumaduma a pagpeggadan nangruna la unay ita ken kadagiti sumarsaruno a bulan a namnamaen a kapantok ti pannakapasar kadagiti didigra no ibasar iti datos iti tinawen. Dumakkel met ti tsansa a  pannakailiklik iti aniaman a kalamidad babaen ti nasaknap, nasged unay ken serioso a pannakaikampania ti community preparedness.

Iti kallabes a tawtawen, nakaeksperiensa ken nakapasar ti pagilian iti nakaro unay a didigra nga imbunga kangrunaanna ti bagyo, layus, flashfloods ken landslides nangruna iti Kamanilaan ken iti Mindanao a nakapasamakan ti panagapaw dagiti karayan. Ket iti tinawen a pannakaiwaragawag ti impormasion kadagitoy, agtultuloy latta met ti pannakaibuis ti biag, pannakadadael dagiti sanikua, imprastruktura ken ti pannakakissay ti produksion iti agrikultura.

Agtinnag laeng nga awan ti nasayaat nga ibunga ti tinawen a pannakaipaganetget ti programa ti panagsakbay no tinawen latta met a pagpasaran ken sagrapen dagiti didigra.

Kas paset ti panangpaliiw  ti 2013 National Disaster Consciousness Month (NDCM), pakakumikoman dagiti ahensia nga idauluan ti Office of Civil Defense ken Regional Disaster Risk Reduction and Management Council a mangkitkita iti pannakakissay no di man pannakalapped ti nakaro unay a didigra a mapasamak lalo ita a panagtutudo. Nasken ti panagbalin a bihilante ken agtultuloy a panangammo kadagiti nagduduma nga impormasion tapno maliklikan ti saan a nasayaat a pakaidageman ti biag ken pakadadaelan dagiti sanikua.

Intension ti National Disaster  Consciousness Month a maipasagepsep iti sangkagimongan ti kinapateg ti disaster prevention, mitigation and preparedness. Makipartisipar koma amin nga umili.

Babaen ti Executive Order No. 137 a napetsaan iti Agosto 10, 1999, nadesignaran ti bulan ti Hulio a tinawen a panangobserba iti National Disaster Consciousness Month kas maibatay iti  Republic Act 10121 wenno Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 a mangibilbilin kadagiti amin a local government units a nasken nga ipatungpalda ti obserbasion ken intension itoy a panangipaganetget kadagiti umili iti panagsakbay ken panagannad iti aniaman a kalamidad.#