EDITORIAL: Dagiti lungsot iti ummong dagiti presko

No adda maysa wenno sumagmamano a nalungsot ken nabungsot iti sangabasket a naluom a kamatis agramaram daytoy. Rumbeng laeng nga ikkaten ken ibelleng dagitoy a dadael ta dinto ket maalian dagiti napintas ken kaaduan a linaon ti basket. Saan nga amin ket ibelleng. Saan nga amin ket dadaelā€”mabilbilang laeng iti ramay dagiti nalungsot. Ngem dadaelen ti manmano a nalungsot ken nabungsot dagiti napintas iti sangabasket.

Daytoy ti kaiyarigan ti PNP ita. Makibkiban manen ti imahena babaen kadagiti mabilbilang a persona a mangdaddadael iti napintas a nagan ken reputasion daytoy natakneng a propesion.Ā Ā  Manmano laeng ti bilang dagitoy nalungsot ti panunotna ken nabungsot ti aramidna a kameng ngem gapu ta agal-alingasaw ti buyokda, maapektaran ti kaaduan nga addaan iti mulinaw a nagan, napudno nga agserbi a mangipatpatungpal iti linteg. Ti PNP ket natakneng a propesion ngem nalilibeg iti aramid dagiti manmano.

Nasken ti panagdalus. Rumbeng laeng nga ikkaten dagiti lungsot. Nasken ti serioso a tignay itoy a banag ta dayta ti namnamaen dagiti umili. Isubli ti nasin-aw a ladawan ti propesion.

Iti Metro Manila, kastoy ti ar-aramiden ni NCRPO chief Leonardo Espina. Maiparbeng la unay ti panangikkatnan ken ni kotongero a pulis SPO4 Jose de la PeƱa . Agasem, uray la piton ti agsusukot a kasona ngem adda pay laeng iti serbisio?

Saan la ngatan a maalumiim a mangipakan iti pamiliana ti agtaud iti kotong? Saan la ngatan a simrek iti utekna a ti napintas a nagan ket isu ti kangrunaan nga ipatawid kadagiti annak? A dayta ti kapintasan a maaramidan para kadagiti agtutubo?

Segun ken ni NCRPO chief Espina, ti pannakaikkat ni kotongero ken kadagiti uppat a kaduana ket naibasar iti reklamo ni Ret.Ā  Gen. Celso Castro idi 2009 a grave misconduct at serious irregularity in the performance of duty. Maigapu itiĀ  arrogante nga aramidna a nangsukimat iti kotse ti ti anak ni Ret. Gen. Castro nga awanan iti search warrant wenno pagibasaran a legal, immanehona ti kotse idinto ta adda iti patrol car ti anak. Saanda nga ammo nga anak ti heneral ti kotkotonganda.

Napasamak idin dayta. Ket naulit manen. Ti met anak ni NCRPO chief Espina ti biniktimana. Limmasagen ti aramidna.

Kadagmelan a mairamraman iti basol ti kaduana nga agtungtungpal laeng iti bilinna.

Ngem adda pagpatinggaan ti amin. Agpullo ken saan nga agbayag dagiti aramid nga awan kaimudinganna.

Ti rupa ti kapolisan ket pagsarmingan dagiti umili ta isuda la ngarud ti kangrunaan aĀ  mangipatpatungpal iti linak ken kappia. Saan nga ipalubos dagiti disente a polis a dadaelen dagiti manmano ti napintas a propesionda.#