Tawid News Magazine

EDITORIAL: Dagiti Mangmangged ti Tulbek iti Panagdur-as

Kunaenmi a dagiti mangmangged, iti man sektor pribado wenno iti poder ti gobierno, ti duri iti naannayas a tignay iti panagbalbaliw ti gimong ken irarang-ay dagiti umili; no awanda, marigatan la ketdi a dumur-as ti maysa a pagilian ta agbalin no kuan a pawad ken masaksakit iti panagtaray ti ekonomiana. Agsammaked kadagiti obrero ti panagdur-as ken panagbalbaliw ti pagilian, adda kadakuada ti tulbek ti makapnek a turongen ken pagbanagan ti gimong.

Kas supapak iti nagapuananda, kasapulan la unay nga iburay kadakuada ti rikna ti kinaimportansia tapno mariknada met ti kinapateg ti kinaasinoda, ken mabigbig ti umno a kaimudinganda ken kaitutopan tapno maragpat ti naannayas a pinnulapol. Napateg ti nasalun-at a relasion da agpatrabaho ken obrero tapno nalaklaka a magun-od ti gamgamgamen a progreso; isu a nasken la unay ti panangtimbang iti pagtaktakderan tunggal maysa tapno masabat dagiti kapanunotan ken karbengan a rugi ti nadur-as a panagbiag.

Ngem no saan a maliklikan a di maragpat dagiti kalikagum tunggal maysa, maisaruag la ketdi ti agsasamusam a riribuk, agsagrap iti pannakakunes ti tartarigagayan a saad ti ekonomia. Dagiti umili ti agsagrap iti ibunga itoy nadagem a situasion. Saan a rumbeng a daytoy ti turongen ti gimong nga addaan namaris nga arapaap.

Tunggal Mayo 1 a selebraran ti Aldaw Dagiti Mangmangged. Saan laeng a basta selebrasion no di pay ket pangipeksaan dagiti obrero kadagiti arungaingda, a maitutop laeng nga ipangag ken denggen dagiti agrebbeng a kas supapak kadagiti nagapuananda ken naglingling-etanda. Napateg ngarud ti pannakaukrad dagiti lapayag wenno pannakaipangag dagiti arungaingda lalo iti maipapan iti kanayonan a panggedan ken matgedan. Iti pannakapataud kadagitoy,  dur-as ti inna iwagwagayway.

Ngem itoy a tawen, kabaliktad sa iti namnamaen a pagimbagan dagiti mangmangged, ta awan manen ti linaon ti latok a naraman koma a sagrapen no di laeng ti sangabag-oy a kari ken di agpulsot a panagtimbang. Awan ti namnamaen a kanayonan a mangpabileg koma iti purchasing power ti ganarda a kas sungbat iti sumsumiag a timmayok a gagatangen ken babayadan.

Nupay kasta, siinanamakami a maragpat ti pagilian ti nadurdur-as pay ngem iti agdama a kasasaadna. (JMA,Jr.)

Exit mobile version